Anpassad reservofficersutbildning 2016-2017

Den anpassade reservofficerofficersutbildning (AROU) startar 13 juni 2016 och är uppdelad över två somrar. För kategorin officerare (OFF/T) tillkommer ytterligare
utbildning. Utbildningen vänder sig till dig som har militär erfarenhet sedan tidigare.

Ansökan är stängd.

Denna utbildning är en generell officersutbildning för dig som vill gå mot en befattning som kräver OR 6/T och specialistofficersexamen för reservofficer. Utbildningen är då uppdelad i två delar: AROK 1 och AROK 2 om vardera tio veckor.

Det går också att via denna utbildning gå mot en befattning som kräver OF 1/T och officersexamen för reservofficer. Utbildningen är då uppdelad i tre delar: AROK 1, AROK 2 och AROK 3 om vardera tio veckor. Du som antas mot OFF/T kommer att genomföra AROK 3 snarast efter avslutad AROK 2. Den sistnämnda kursen genomförs efter dialog med dig och det förband där du ska tjänstgöra.

Observera att det är förbandet du söker till som nominerar dig till utbildning, och det är där du förväntas tjänstgöra. Den anpassade reservofficersutbildningen (AROU) är en utveckling av det som tidigare benämndes RSOU. AROU ersätter från och med 21 september 2015 RSOU.

AROK 1 är gemensam för SO/T och OFF/T inriktningen och genomförs på Militärhögskolan i Halmstad (MHS H). Du kommer att få utbildning inom ämnena ledarskap, pedagogik, fysiskt stridsvärde, försvarsupplysning, folkrätt och krigsvetenskap.

AROK 2 är även den gemensam för SO/T och OFF/T och genomförs i huvudsak på MHS H. Däremot kommer det att finnas olika kursplaner beroende på om du ska bli specialistofficer eller officer. Du kommer att märka den största skillnaden i inriktningarna i ämnet krigsvetenskap (taktik) som tillsammans med ledarskap, pedagogik och försvarsupplysning bildar stommen för AROK 2.

AROK 3 är till för dig som utbildar dig mot OFF/T och innehåller vinterutbildning, trupputbildning, befattningsutbildning och truppföring. Utbildningen sker i samråd med det förband där du ska tjänstgöra. Tillsammans skapar ni en individuell studieplan inom ramen för en fastställd utbildningsplan.

Om du har ytterligare frågor kring utbildningen kontaktar du major Stefan Klawitter vid MHS H på telefonnr 070-859 99 13 alternativt på mailadress stefan.klawitter@mil.se.

Om du har frågor om hur det är att vara kadett vid AROK 1 kontaktar du kadett Mikael Wallentin Åström telefonnr 073-982 31 42 alternativt kadett Michael Alestedt Finta på telefonnr 073-365 69 91.

Krav för ansökan: 

För att vara behörig att ansöka måste du ha gymnasieexamen samt genomfört svensk värnplikt på nivå gruppbefäl (GB), plutonsbefäl (GB) eller kompanibefäl (KB), aspirantutbildning (AspU) eller GMU + anställning som gruppbefäl, soldat eller sjöman med tjänstgöring i minst 10 månader i nivå korpral (OR4) eller sergeant (OR5).

UTBILDNINGSSTART 13 JUNI 2016

ANSTÄLLANDE FÖRBAND ARBETSOMRÅDE/ BEFATTNING ANSÖKAN 
Göta ingenjörregemente (Ing 2) Fältarbeten stängd
Göta ingenjörregemente (Ing 2) Ledningssystem mark stängd
Norrbottens regemente (I 19) Stridsvagn 122 vagnchef stängd
Norrbottens regemente (I 19) Stridsfordon 90 vagnchef stängd
Norrbottens regemente (I 19) Skytte/spaningsgruppchef stängd
Skaraborgs regemente (P 4)  Gruppchef skytte stängd
Skaraborgs regemente (P 4)  Vagnchef Stridsvagn 122   stängd
Skaraborgs regemente (P 4)  Vagnchef Stridsvagn 90 stängd
Skaraborgs regemente (P 4) Sambandsgruppchef  stängd
Livregementets husarer (K 3) Markstrid stängd
Livregementets husarer (K 3) Ledningssystem mark stängd
Livregementets husarer (K 3) Underrättelse stängd
Luftvärnsregementet (Lv 6) Sensor/Bekämpning stängd
Luftvärnsregementet (Lv 6) Ledningssystem mark stängd
Luftvärnsregementet (Lv 6) Försörjning mark stängd
Trängregementet (TrängR) Försörjning mark stängd
Livgardet (LG) Skytte/spaning stängd
Livgardet (LG) Försörjning mark stängd
Livgardet (LG) Ledningssytem mark stängd
Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC) CBRN stängd
Artilleriregementet (A 9) Artilleri pjäs stängd
Artilleriregementet (A 9) Artilleri sensor stängd
Artilleriregementet (A 9) Försörjning stängd
Artilleriregementet (A 9) Ledning stängd