FS 34

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.

I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv.

Sverige leder sedan 2006 en militär styrka i norra Afghanistan med huvudbas i Mazar-e-Sharif. Uppdraget är att stötta Afghanistans regering med att åstadkomma säkerhet för det krigshärjade landets civilbefolkning. Styrkan, som benämns Transition Support Team (TST), arbetar inom ramen för International Security Assistance Force, (Isaf). Under 2012 fick den en civil ledning. Detta skedde som ett led i att öka de civila insatserna i Afghanistan samtidigt som det militära styrkebidraget kommer att minskas avsevärt. Under 2013 sker en ny omvandling när det svenska bidraget går in i ett nordiskt-baltiskt samarbete tillsammans med Norge, Finland och Lettland.

Om tjänsten

Om insatsen RSM
Nato-insatsen Resolut Support Mission, RSM, inleddes vid årsskiftet 2014-15 i samband med att ISAF, International Security Assistance Force, upphörde. Hela insatsen består av cirka 12000 män och kvinnor.
I det svenska bidraget ingår rådgivarteam till de afghanska säkerhetsstyrkorna, stabspersonal till den multinationella staben i norra Afghanistan samt sjukhuspersonal som jobbar på det tyska fältsjukhuset på Camp Marmal.
Det svenska bidraget består för närvarande av cirka 30 personer, varav majoriteten arbetar som rådgivare till de afghanska säkerhetsstyrkorna eller i Nato-staber. Majoriteten är grupperade på den tyska flygbasen Camp Marmal utanför Mazar e Sharif, men det finns ett antal medarbetare som tjänstgör i Kabul.
Det främsta uppdraget är fortfarande att stötta Afghanistans regering med att åstadkomma säkerhet för landets civilbefolkning.
Ansvarigt förband för uppsättande av FS 34 är P 7 i Skåne. Huvuddelen av träning och utbildning inför insats kommer bedrivas vid P 7 på Revingehed.

Befattningar:

Chief JOC [tidigare benämnd: Situations Awareness Recovery Operations Centre]– Chef ledningscentral
Nivå:    OF4  (erfarna OF3 kan söka)
Krav på militär bakgrund:   JA
Enhet:   FS 34 – Stabsofficer i multinationell stab.
Befattningsbeskrivning:
Vid JOC, som är en ledningscentral för lägesuppföljning av hela TAAC North, genomförs uppföljning av rapportering och underrättelseinhämtning. Härifrån leds även skydd och övervakning av Camp MARMAL och dess närområde. Personal från ett tiotal nationer tjänstgör vid JOC varav fyra svenskar.
Som chef JOC ansvarar du för att leda och koordinera alla pågående aktiviteter och operationer inom TAAC-N samt verksamheten inom ledningscentralen.
Behörighetskrav:
•  Goda kunskaper i engelska
Önskvärda meriter:
•  Goda kunskaper i tyska.
•  Kunskap om NATO Operational Planning Process (COPD),
•  Kunskap om NATO Decision Making Process (DMP).
•  Tjänstgöring i högre stab nationellt/internationellt.

CJ2 Current JOC[tidigare benämnd: Situations Awareness Recovery Operations Centre]– Stabsofficer UND
Nivå:   OF 3-4
Krav på militär bakgrund:   JA
Enhet:    FS 34 – Stabsofficer UND i multinationell stab.
Befattningsbeskrivning:
Vid JOC, som är en ledningscentral för lägesuppföljning av hela TAAC North, genomförs uppföljning av rapportering och underrättelseinhämtning. Härifrån leds även skydd och övervakning av Camp MARMAL och dess närområde. Personal från ett tiotal nationer tjänstgör vid JOC varav fyra svenskar.
Som stabsofficer vid CJ2 tillhandahåller du underrättelser till TAAC North samt stödjer ANSF underrättelsedrivna operationer.
Behörighetskrav:
•  Erfarenhet av tjänstgöring som stabsofficer UND, nationellt och/eller internationellt.
•  UND-utbildning såsom exempelvis; Basic Intelligence Course (BISC), Intelligence Officers Course (IOC) eller motsvarande.
•  Goda kunskaper i engelska
Önskvärda meriter:
•  Planerat och genomfört underrättelseoperationer.
•  Kunskap och erfarenhet av NATO underrättelseoperationer.
•  Goda kunskaper i tyska.
•  Kunskap om NATO Operational Planning Process (COPD),
•  Tjänstgöring i högre stab nationellt/internationellt.

ANA MIL INTEL KANDAK (MIKdk) G2 NCO– Specialistoff UND
Nivå:   OR 7-9
Krav på militär bakgrund: JA
Enhet:   FS 34 – Specialistofficer UND – ANA underrättelse-Kandak.
Befattningsbeskrivning:
Utbildar, stödjer och handleder afghansk underrättelsepersonal samt stärker pågående underrättelse- och säkerhetsarbete. Kontinuerligt arbete att utveckla underrättelsepersonals förståelse för och tillämpning av underrättelsedoktriner, taktik, tekniker och procedurer. MIKdk är en operativ verksamhet vilket även innebär stöd till bataljonsledning med planering och genomförande av underrättelseoperationer.
Behörighetskrav:
•  UND-utbildning såsom exempelvis; Basic Intelligence Course (BISC), Intelligence Officers Course (IOC) eller motsvarande.
•  Goda kunskaper i engelska
Önskvärda meriter:
•  Planerat och genomfört underrättelseoperationer.
•  Kunskap och erfarenhet av NATO underrättelseoperationer.
•  Tjänstgjort som rådgivare i internationell insats, exempelvis OMLT.
•  Goda kunskaper i tyska.

ANA 209. Corps G6/S6 Advisor – Rådgivare samband/ledning x 2st
Nivå:    G6 OF 3/4 (G6 rådgivaren är teamchef för x-antal rådgivare) S6 OF 1-2
Krav på militär bakgrund:  JA
Enhet:  FS 34 – Rådgivare samband/ledning – ANA 209.Kåren.
Befattningsbeskrivning:
Huvuduppgiften är att inom samband/ledningsområdet, utbilda, assistera och följa upp ANA officerares planering och genomförande av uppgifter. Härvid assisteras även annan personal såsom exempelvis signalister i praktiska situationer.
Behörighetskrav:
•  Goda kunskaper och erfarenhet avseende enklare IT-nätverk och radio (HF/VHF)
•  Goda kunskaper i upprättande av ledningsplats
•  Kunskaper avseende SATCOM
•  Goda kunskaper i engelska
Önskvärda meriter:
•  Tjänstgjort som rådgivare i internationell insats, exempelvis OMLT.
•  Goda kunskaper i tyska.

TAAC N LNO RS HQ – Samverkansofficer stationerad i Kabul
Nivå:    OF 3-4
Krav på militär bakgrund:  JA
Enhet:     FS 34 -Samverkansofficer stationerad i Kabul
Befattningsbeskrivning:
Som samverkansofficer är du länken mellan staben samt rådgivarbidraget TAAC-North i Mazar-e-Sharif, och högkvarteret i Kabul, Resolute Support HQ. Med placering i operationscentralen följer samverkansofficeren pågående operationer och agerar stöd för dess genomförande. Som samverkansofficer representerar du TAAC N på plats på RS HQ i Kabul och behöver ha god insikt i TAAC N arbete och verksamhet, samtidigt som de många kontakterna underlättas av din sociala förmåga, dina språkkunskaper, och förståelse för hela insatsens genomförande. Du kommer arbeta i en multinationell miljö.
Behörighetskrav:
•  Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
•  Erfarenheter från stabsarbete.
Önskvärda meriter:
•  Kunskap om NATO Operational Planning Process (COPD),
•  Kunskap om NATO Decision Making Process (DMP).
•  Goda kunskaper i tyska.

OCC (Operational Coordination Center.)  – Rådgivare UND
Nivå:    OF 3
Krav på militär bakgrund:  JA
Enhet:   FS 34 – Rådgivare UND (Police) – OCC-R
Befattningsbeskrivning:
Vid OCC planeras och koordineras pågående och kommande verksamhet mellan afghanska armén och de olika polisorganisationerna (ANSF). Genom kontinuerligt informationsutbyte mellan olika enheter inom ANSF, arbetar man för en gemensam lägesuppfattning. Vid OCC finns för närvarande 7 svenska officerare som arbetar som rådgivare inom olika områden.
Som rådgivare underrättelse ger man främst stöd och råd till chef G2/OCC om funktionens övergripande arbetsuppgifter och ansvar. Vidare så verkar man gentemot NDS och G2 ”duty officer” i TOC/OCC med rådgivning och informationsinhämtning.
Behörighetskrav:
•  Goda kunskaper i och erfarenhet av arbete med underrättelsetjänst.
•  UND-utbildning såsom exempelvis; Basic Intelligence Course (BISC), Intelligence Officers Course (IOC) eller motsvarande.
•  Goda kunskaper i engelska
Önskvärda meriter:
•  Planerat och genomfört underrättelseoperationer.
•  Kunskap och erfarenhet av NATO underrättelseoperationer.
•  Goda kunskaper i tyska.
•  Kunskap om NATO Operational Planning Process (COPD).
•  Tjänstgöring i högre stab nationellt/internationellt.

OCC (Operational Coordination Center.) – Rådgivare Logistik
Nivå:    OF 2
Krav på militär bakgrund:  JA
Enhet:     FS 34 – Rådgivare Logistik – OCC-R
Befattningsbeskrivning:
Vid OCC planeras och koordineras pågående och kommande verksamhet mellan afghanska armén och de olika polisorganisationerna (ANSF). Genom kontinuerligt informationsutbyte mellan olika enheter inom ANSF, arbetar man för en gemensam lägesuppfattning. Vid OCC finns för närvarande 7 svenska officerare som arbetar som rådgivare inom olika områden.
Rådgivare logistik verkar mot chefen G4 OCC med rådgivning avseende främst intern logistik OCC samt planeringsstöd av operationer.
Behörighetskrav:
•  Goda kunskaper i och erfarenhet av arbete med logistik
•  Goda kunskaper i engelska
Önskvärda meriter:
•  Tjänstgjort som rådgivare i internationell insats, exempelvis OMLT.
•  Kunskaper i tyska.
•  Kunskap om NATO Operational Planning Process (COPD),
•  Kunskap om NATO Decision Making Process (DMP).

Utbildningstid: vecka 733 – vecka 744 [170814 – 171105] 
All personal kommer pårustas, genomföra läkarundersökning, vaccineras, mm V 724  P 7 Revingehed.
Huvuddelen (ej NSE) kommer genomföra utbildning i Polen veckorna 730-731.
Insatstid i insatsområdet: vecka 745 – vecka 821 [171106 – 180527]
Huvuddel av personal kommer ianspråktas vecka 822 för efterarbete i Sverige.

Övriga upplysningar
Lön enligt FM avtal se www.mil.se (Lön/Villkor).
Godkänt utdrag ur misstanke och belastningsregistret skall kunna uppvisas efter förfrågan. Utdraget beställs via internet på polisens hemsida.
Har du frågor kring tjänsten kontakta 72bat-p7@mil.se
Urval kommer att ske löpande med hänsyn till tidsförhållandena och då lämplig kandidat finns tillsätts befattningen.

 

Krav och meriter

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 06 februari 2017
  • Plats: Afghanistan, ISAF, Afghanistan
  • Förband: Södra skånska regementet (P 7) Revingehed
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-04-30
Ansök

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan