Försvarshögskolan söker doktorand i ledarskap under påfrestande förhållanden

Om tjänsten

Försvarshögskolan utlyser härmed en anställning som doktorand i Ledarskap under påfrestande förhållanden i Försvarshögskolans doktorandprogram med studiestart våren 2018.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå,

 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller,

 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Forskningsområde

Försvarshögskolan söker en doktorand i ämnet Ledarskap under påfrestande förhållanden som vid Försvarshögskolan sker genom en koncentration mot pedagogik, psykologi och sociologi. Utgångspunkt för ämnet ledarskap under påfrestande förhållanden utgörs av Försvarshögskolans två kärnområden – krigföring och krishantering. Ledarskapsämnet innefattar dels en mer traditionellt akademisk kunskapsinriktning, dels en färdighets- och förmågeutvecklande del syftande till att utveckla den militära professionen kopplat mot ledarskap vid samhälleliga insatser, nationellt och internationellt, i samband med risk, kris och/eller (väpnad) konflikt. Forskning inom ramen för den aktuella doktorandtjänsten ska ha relevans utifrån såväl officersutbildningens som Försvarsmaktens behov. Prioriterade forskningsområden inom ledarskapsämnet för den är följande:

 • Personalförsörjning, rekrytering och urval

 • Ledarutveckling

 • Ledarskap och organisation vid risk, kris, konflikt och krig

 • Den militära professionen

Närmare inriktning av doktorandanställningen sker i samråd med handledare.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, vilket avser vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten samt förslag på avhandlingsinriktning, ämnets relevans och genomförbarhet i förhållande till prioriterade forskningsområden och Försvarsmaktens behov.

Genomförd militär grund-, specialist- och/eller officersutbildning är meriterande, liksom för anställningen relevant inriktning på akademisk examen respektive arbetslivserfarenhet.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap. I anställningskategorin som denna anställning tillhör är flertalet anställda män varför vi särskilt gärna ser kvinnor som sökande.

Anställningen är tidsbegränsad till fem år på heltid enligt Högskoleförordningen 5 kap. Utöver egen utbildning på forskarnivå ingår även institutionstjänstgöring i form av institutionsarbete såsom undervisning och administrativt arbete, inom ramen för anställningen med 20%. Anställningen tillträds 2018-01-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan ska innehålla:

* Styrkt meritförteckning (CV) med två referenser

* Personligt brev med beskrivning av sökanden och dennes förväntningar på arbetsuppgifter efter genomfört doktorandprogram

* Kortfattat utkast till forskningsplan (max 3 sidor) med tilltänkt inriktning på avhandlingsprojekt

* Examensbevis

* Kopia av examensarbete

* Publikationer (även populärvetenskapliga) samt övriga arbeten sökanden vill åberopa

* Intyg, certifikat eller andra dokument sökanden anser vara meriterande för tjänsten

Ansökan skickas till registrator@fhs.se eller till Försvarshögskolan, Registrator, Box 27805, 115 93 Stockholm. Märk din ansökan dnr Ö 495/2017.

Enbart fullständiga ansökningar kommer att behandlas.

Sökanden kan komma att kallas till intervjuer under hösten 2017. Målsättning är att fatta beslut om anställning i god tid innan terminsstart våren 2018.

Upplysningar om anställningen lämnas av ämnesrådets ordförande i Ledarskap under påfrestande förhållanden docent, Erik Hedlund, erik.hedlund@fhs.se eller Kvalificerad forskningshandläggare, Andrus Ers, Andrus.Ers@fhs.se

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S).

Alla nås per telefon genom Försvarshögskolans växel, 08-553 425 00.

Sista ansökningsdag

2017-10-31

Bakgrund

Sedan 2008 ingår Försvarshögskolan fullt ut i det civila akademiska utbildningssystemet. Målsättningen är att bli en aktör på alla nivåer i detta system, med utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå.

Försvarshögskolans doktorandprogram har inrättats bl.a. för att driva på den akademiska kunskapsutvecklingen och stärka forskningsanknytningen i officersutbildningen, och är därmed en viktig del i denna process. Inom de närmaste åren kommer behovet av disputerade medarbetare att öka både inom Försvarsmakten och vid Försvarshögskolan. Försvarsmakten och Försvarshögskolan har identifierat ett antal befattningar inom organisationen speciellt för disputerade, och har ambitionen att antalet ska öka över tiden. En målsättning med Försvarshögskolans doktorandprogram är att kunna stödja denna ambition.

Försvarshögskolan har slutit avtal med ett antal universitet och högskolor i Sverige om doktorandprogram. Det innebär att doktorander kan bedriva sin forskarutbildning vid Försvarshögskolan inom ramen för de examinationsrättigheter som dessa svenska universitet och högskolor har. Doktoranden får därigenom möjlighet till såväl handledning, som att ta del av kursutbud och seminarieserier, vid båda lärosätena.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarshögskolans uppgift är att bidra till nationell och internationell säkerhet genom forskning och utbildning. Forskningen bedrivs inom delvis unika kunskapsområden och sprids därefter vidare till övriga samhället och även utanför Sveriges gränser.

Försvarshögskolan utbildar militära och civila ledare, nationellt och internationellt, vilket bidrar till att hantera dagens och morgondagens krissituationer och säkerhetsproblem.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 09 oktober 2017
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Försvarsmakten
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-10-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan