Drygt 60 flygplan från tio länder ska genomföra en övning i norra Sverige. Du och dina kollegor i Uppsala måste komplettera radioinfrastrukturen så att piloternas kommunikation fungerar fläckfritt. Medan din grupp kartrekognoserar, packar förnödenheter och förbereder lastbilar och mastkärror söker en annan grupp kontakt med boende i området. Först när de har fått information om hinder och redan existerande master kan ni slutföra packningen och påbörja den 110 mil långa fordonsmarschen.

Strilbataljon, flygvapnets stridslednings – och luftbevakningsbataljon, är en insatsbataljon vars huvuduppgift är övervakning av svenskt luftrum samt stridsledning av bland annat jaktflyg. Strilbataljon bedriver skarp tjänst dygnet runt, året runt. Till detta används många typer av radar- och flygradiostationer – både stationära, transportabla och rörliga.

Du arbetar i något som heter rörligt kompani. Er uppgift är att förtäta, komplettera och ersätta delar av befintlig infrastruktur för flygradio och radar med transportabla och rörliga system. Ni kan med kort varsel förstärka radartäckningen, flygradiotäckningen och sambandet vid strategiska punkter över hela landet.

Som sambandsofficer på rörligt kompani är du specialutbildad inom radio och ledningssystem och arbetar på RaL-pluton, radio- och radiolänk-pluton. Huvuduppgiften för RaL-pluton är att rekognosera, upprätta, driftsätta samt drifthålla Flygvapnets rörliga flygradio- och radiolänksystem.

Den dagliga verksamheten bedrivs i huvudsak i Uppsala, men RaL-plutonen löser uppgifter över hela landet. Du har ditt arbetsrum på LSS (Luftstridsskolan) i Uppsala. Många av de uppgifter som skall lösas av dig ensam – eller i grupp – ställer krav på din förmåga att improvisera och ta ansvar.

Grundutbildningen till sambandsofficer sker på Ledningsskolan i Enköping under ett och ett halvt år. Efter officersexamen placeras du i Uppsala i strilbataljonens RaL-pluton där fortbildning fortlöpande kommer att ske.

Under utbildningen till specialistofficer inom samband vid rörligt kompani i strilbataljon kommer du även att få grundläggande utbildning mot befattningarna specialistofficer inom samband vid stridledningscentral och specialistofficer inom samband vid basbataljon. 

I takt med att kompaniets system utvecklas kan du kompletteringsutbilda dig mot ledningssystem, datanätverk och satellitkommunikation. Du kan också gå vidare i ditt ledarskap och bli ställföreträdande gruppchef eller ställföreträdande plutonchef.

Som medarbetare på RaL-pluton kommer du bland annat ha följande kunskaper: Körkort BE, tungt släp, och CE, tung lastbil med släp, terrängkörning, ADR, transport av farligt gods, transportabla master, flygradio-system, radiolänkssystem, certifikat för hög-höjdsarbete, mast och tornbehörighet, elverk, militärt sprängkort, strid med bland annat AK5C, samt ledarskap.

Din uppgift som specialistofficer i RaL-gruppen är att förbereda och upprätta strilbataljonens transportabla sambandssystem och master på förberedda och oförberedda platser.

Liknande befattningar