Särskilda operationsgruppens stab och stödfunktioner spänner över ett brett område av kompetensområden och arbetsuppgifter. Arbetet är tidvis krävande. De fysiska och mentala kraven varierar och är anpassade utifrån respektive befattning och arbetsuppgift.

Specialförbanden kan utföra sina uppgifter i riskmiljöer som ställer högre krav än vad som normalt kan accepteras för reguljära förband. Det kan vara otillgängliga områden med hög klimatologisk och medicinsk hotbild. Det är förhållanden som innebär stor fysisk och psykisk exponering av personalen.

Du som jobbar på Särskilda operationsgruppens stab- eller stödfunktioner är särskilt uttagen, tränad, utrustad och förberedd på att leda eller stödja förbandet. Det gäller både insatsrelaterade arbetsuppgifter såväl som förbandsproduktion.

Du ska kunna utföra komplexa och krävande arbetsuppgifter under varierande grad av mental och fysisk belastning. Egenskaper som värderas högt är flexibilitet, gott omdöme och förmåga till tempoväxling. Din befattning kan innebära att du har hela världen som arbetsplats. För andra gäller ett mer regelbundet arbete hemma på förbandet.

Din uppgift är att med din specialistkompetens och erfarenhet stödja specialförbandens operationer. Du kommer att ansvara för planering och genomförande av uppgifter inom ditt område, enskilt och grupp. Du kommer även att vara rådgivare till främst chefer på genomförande- eller stabsnivå.
Fokus kommer primärt att vara arbetsuppgifter relaterade till insatsorganisationen men även produktion av krigsförbandet. Det ingår i uppgiften att vidmakthålla och utveckla den egna förmågan inom ditt specialistområde där du kan komma att stödja vid utbildning. 

Utbildning

Efter godkänd prövning och tester, kommer du att placeras vid FMSF och genomgå en utbildning för att därefter, tidsbegränsat, placeras i något av förbandets stab eller stödenheter.

Under utbildningsperioden genomför du introduktionsutbildning och kompetensutveckling mot respektive befattning. Utbildningen är individuellt anpassad utifrån respektive befattning och inriktning därav varierar längden men den kan vara upp till tolv månader. För befattningar med arbetsuppgifter inom insatsorganisationen ingår bland annat grundläggande utbildning i strid.

URVALSPROCESS

Sökande till nämnda befattningar genomför en urvalsprocess omfattande bl.a. anställningsintervjuer, psykologsamtal, medicinsk undersökning samt fysiska tester.

Anställningsvillkoren

Anställningsvillkoren skiljer sig åt beroende på vilken kategori av anställd personal som du tillhör.

OFFICER OCH CIVILANSTÄLLD

Anställs tillsvidare i Försvarsmakten och erhåller en tidsbegränsad placering vid Särskilda operationsgruppen, SOG.

RESERVOFFICER

Som reservofficer blir du tidsbegränsat anställd (du får en så kallad ALVA-anställning). Efter genomförd och godkänd utbildningsperiod yrkesväxlar du och anställs som specialistofficer.

ANSTÄLLD GRUPPCHEF, SOLDAT, SJÖMAN ELLER TIDIGARE VÄRNPLIKTIG

Du visstidsanställs som GSS/K enligt de regler som gäller i Försvarsmakten för anställningsformen GSS/K både under och efter utbildningsperioden.

VILLKOR SOM GÄLLER FÖR ALLA ANSTÄLLNINGSKATEGORIER

Är du nyanställd i Försvarsmakten erhålls inledningsvis en provanställning om 6 månader. Efter slutförd och godkänd utbildningsperiod blir du tidsbegränsad placerad vid SOG och inplacerad i den lönestruktur som gäller vid SOG. Den tidsbegränsade placeringen sträcker sig vanligtvis över perioder om tre år.

Förbandet tillämpar Försvarsmaktens gällande avtal och förmåner gällande pendling.

För all personal följer en skyldighet att krigsplaceras, internationell arbetsskyldighet samt perioder av insatsberedskap. Försvarsmaktens avtal om arbetstider och ersättning vid internationella militära insatser gäller i huvudsak även vid Försvarsmaktens specialförband.

Du som jobbar på Särskilda operationsgruppens stab- eller stödfunktioner är särskilt uttagen, tränad, utrustad och förberedd på att leda eller stödja förbandet.

GENERELLA BEHÖRIGHETSKRAV

  • Svensk medborgare
  • Lägst B-körkort
  • Normal rörlighet i skelett och muskulatur
  • Inga hudsjukdomar eller återkommande eksem
  • Att du är fullt frisk, inga sjukdomar som kräver kontinuerlig eller återkommande medicinering
  • Normal hörsel
  • Normalt färgseende (vissa färgnedsättningar kan accepteras)
  • Fullgod syn med korrektion (glasögon eller kontaktlinser), 0,7 på enskilt öga och 1,0 bilateralt. Krav på syn utan korrektion bedöms i varje enskilt fall.

Om ansökan

Ansökan till befattningarna är öppna för personer i alla åldrar. Du som ansöker kan vara civil, officer, specialistofficer, reservofficer, tidigare värnpliktig, GSS/K eller ha genomfört GU alternativt GMU. Specifika behörighetskrav framgår i respektive annons  läggs ut löpande under lediga jobb.