SOU 2017 intern

Specialistofficersutbildningen (SOU) startar i augusti 2017 (vecka 34) och pågår i 1,5 år. Denna ansökningsperiod vänder sig till dig som har en pågående anställning som gruppbefäl, soldat eller sjöman och har tjänstgjort aktiv i minst 11 månader.

Krav för ansökan: 

Med aktiv tjänstgöringstid i denna ansökan menas: 

 • Värnpliktstjänstgöring
 • AspU 
 • GMU 
 • GU
 • BU
 • GBU
 • KMU/FOK 
 • GSS/K 
 • Aktiv tjänstgöringstid som GSS/T
 • Aktiv tjänstgöringstid i internationell insats 
 • Aktiv tjänstgöringstid i strategisk reserv eller beredskapssoldat 
 • Befälsförstärkningsavtalet (BFA) 
 • Förstärkningssoldat (FA) 
 • Utbildningstid på GOU

Dessutom skall du ha en gymnasieexamen samt godkända betyg i svenska 1 (A), matematik 1 (A), engelska 5 (A) och samhällsvetenskap 1 (A).

Du som inte är anställd i Försvarsmakten kan ansöka till specialistofficersutbildningen från och med vecka 45. 

ANSTÄLLANDE FÖRBAND

ARBETSOMRÅDE

 
Första ubåtsflottiljen Ubåtsoperatör vapen/sensor
Vapenteknik sjö
Systemteknik sjö
Skeppsteknik sjö
Ansökan stängd
Första ubåtsflottiljen Amfibie nautik Ansökan stängd
Blekinge flygflottilj R3 räddning/fälthållning
Flygbassäk
MSE Flyg
Flygtekniker
Markteknik elektro
Markteknik mekanik
Försörjning luft
Ansökan stängd
Ledningsregementet Vagnchef stridsfordon
Skytte/spaning
LedSyst mark
UndSäk mark
Försörjning mark
Mark mekanik
Ansökan stängd
Fjärde sjöstridsflottiljen Förplägnad sjö
Telekrig sjö
Samband sjö
Skeppsteknik sjö
Luftförsvar sjö
Undervattensstrid
EOD Röjdyk
Vaptenteknik
Systemteknik
Underrättelse
Nautik sjö
Skeppsteknik
Ansökan stängd
Luftvärnsregementet Bekämpning
Sensor
Ledningssytem mark
Försörjning
Mark elektro
Mark mekanik
Ansökan stängd
Trängregementet Försörjning mark
Mark mekanik
Mark elektro
Ledning samband
Skytte/Spaning
Ansökan stängd
Artilleriregementet Indirekt eld
Försörjning mark
Markmekaniker mekanik
Markmekaniker elekro
Ansökan stängd
Livgardet Skytte/Spaning
Bekämpning GRK
Ledningssystem mark
Logistik/Försörjning
UndSäk mark
UndSäk säkförband MP
Markteknik mekanik
Ansökan stängd
Norrbottens flygflottilj R3 Räddning
Flygbassäk
Flygtekniker
Försörjning luft
Markteletekniker
MSE Flyg
Ansökan stängd
Luftstridsskolan Flygstridsledning
Luftbevakning
Markteletekniker
Samband luft
Försörjning luft
R3
Flygbas
Ansökan stängd
Tredje sjöstridsflottiljen Förplägnad sjö
Telekrig sjö
Samband sjö
Skeppsteknik sjö
Luftförsvar sjö
Undervattensstrid
EOD Röjdyk
Vapenteknik
Systemteknik
Nautik sjö
Ansökan stängd
Skaraborgs regemente Vagnchef 122/90
Sk/Span GrpChef
Gruppchef mekanik
Ledsyst gruppchef
Försörjning gruppchef
Säk gruppchef
Eledledare
Bekämpning LV
Ansökan stängd
Försvarsmaktens tekniska skola Mark elektro
Mark mekanik
Mark ledningssytem
Ansökan stängd
Totalförsvarets skyddscentrum Försörjning mark
Ledningssystem mark
Ansökan stängd
Skaraborgs flygflottilj R3 fälthållning
Flygbassäk
MSE Flyg
Flygtekniker
Markteknik elektro
Försörjning luft
Ansökan stängd
Amfibieregementet Amfibie
Nautik båt
EOD Röjdyk
Skeppsteknik
Systemteknik/VT
Samband sjö
Ansökan stängd
Arméns jägarbataljon Markstrid
Underrättelse
Logistik
Ledning
Teknik
Ansökan stängd
Norrbottens regemente Vagnchef stridsvagn 122
Vagnchef stridsfordon 90
Skytte/spaningsgruppchef strf 90
Mark mekanik
Logistik
Ledning/samband
Ansökan stängd
Livregementets husarer Markstrid
Ledning
Teknik
Försörjning

Ansökan stängd
Södra skånska regementet Markstrid/skytte
Eldledning/granatkastare
Försörjning
Mark/Mekanik
Ledning/Mark
Ansökan stängd
Göta ingenjörregemente Fältarbete
Ledning mark
Försörjning
Marktekniker mekanik
Markteniker elektro
Ansökan stängd
Marinbasen, Karlskrona Marktekniker mekanik
Logistik
Ansökan stängd
Marinbasen, Karlskrona Skytte/spaning Ansökan stängd
Marinbasen, Karlskrona Und/Säk MP Ansökan stängd
Marinbasen, Karlskrona Skeppsteknik Ansökan stängd
Marinbasen, Berga Försörjning mark Ansökan stängd
Marinbasen, Berga Sjöstrid undervattensstrid Ansökan stängd
Marinbasen, Berga Samband Ansökan stängd
Helikopterflottiljen Helikoptertekniker Ansökan stängd
Helikopterflottiljen Sambandstekniker Ansökan stängd
Helikopterflottiljen R3 Räddning Ansökan stängd
Försvarsmedicincentrum Försörjning mark Ansökan stängd
Försvarsmedicincentrum Marktekniker elektro Ansökan stängd
Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum
Militärtolk Ansökan stängd