Ansökan till officersutbildning 2018

Vill du utmanas, utvecklas och känner dig redo att ta nästa steg - som officer? Vi söker dig som vill bli specialist- eller reservofficer.

Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Mellan 1 november och 3 december 2017 var ansökan öppen för dig som inte är anställd som gruppbefäl, soldat eller sjöman i Försvarsmakten just nu, men har tidigare erfarenhet. Ansökan var till följande officersutbildningar: SOU, ROU samt rak och delad AROU.

Ansökan gjordes via Rekryteringsmyndighetens webbplats. Ditt slutgiltiga val görs efter godkända tester i samband med din antagningsprövning på Rekryteringsmyndighetens kontor.

Sökbara inriktningar och förband på denna sida kan förändras.

Utbildningsstarter

 UTBILDNING

VECKA

SOU 34, 2018
ROU 24, 2018
Delad AROU 24, 2018
Rak AROU 3, 2019

GRUNDLÄGGANDE Behörighetskrav för dig som vill ansöka

 • Gymnasieexamen enligt skollagen (2010:800) och lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800). Varav minst godkänt betyg i ämnena matematik A/1, svenska A/1,engelska A/5 (till vissa utbildningsinriktningar ställs ytterligare betygskrav).
 • Anställd GSS under minst 6 månader eller
 • Godkänd värnplikt eller
 • Godkänd aspirantutbildning eller
 • Godkänd grundläggande militär utbildning (GMU) och kompletterande militär utbildning (KMU) eller
 • Godkänd grundutbildning (GU)
 • Samt uppfylla kraven för antagning till sökt utbildningsinriktning enligt fastställd kravprofil.

Meriterande: utlandstjänst, gruppbefälsutbildning (GBU), militära förarbevis.

Anpassad reservofficersutbildning (AROU)

 • Utöver grundläggande behörighetskrav (se ovan) måste du:
  • ha tjänstgjort minst 12 månader.
  • inneha en gymnasieexamen.

För dig som söker reservofficer, via rak eller delad AROU, kommer din tidigare bakgrund att ligga som grund för din reservofficersutbildning. Detta innebär att vi kompletterar dina tidigare kunskaper med en officersutbildning. Utgångspunkten är alltså att reservofficersutbildningen, via AROU, ska komplettera dina kunskaper från tidigare tjänstgöring. Varje förband hanterar detta internt, varav vissa skillnader förekommer.

Du kan söka till AROU (rak och delad) på följande arméförband:
Livgardet, Norrbottens regemente, Arméns jägarbataljon, Livregementets husarer, Skaraborgs regemente, Södra skånska regementet, Artilleriregementet, Luftvärnsregementet, Göta ingenjörregemente, Totalförsvarets skyddscentrum, Ledningsregementet, Trängregementet.

Reservofficersutbildning (ROU)

Du som söker reservofficer mot armén kommer att utbildas inom något av arbetsområdena: markstrid, fältarbete, luftvärn, artilleri, logistik eller ledning. Du söker mot det förband där du vill tjänstgöra.

Du som söker reservofficer mot marinen kommer att utbildas till officer inom arbetsområde sjöstrid eller amfibie.

Du kan söka till ROU på följande förband:

Armén: Livgardet , Norrbottens regemente, Arméns jägarbataljon, Livregementets husarer, Skaraborgs regemente , Södra skånska regementet , Artilleriregementet, Luftvärnsregementet, Göta ingenjörregemente, Totalförsvarets skyddscentrum, Trängregementet, Ledningsregementet.

Marinen: Första ubåtsflottiljen, Tredje sjöstridsflottiljen, Fjärde sjöstridsflottiljen, Marinbasen, Amfibieregementet.

Specialistofficersutbildning (SOU)

Du ansöker mot önskad inriktning och förband. Inför utbildningsstart SOU kommer du bli kallad till en förberedande officerskurs (FOK).
Se samtliga SOU-inriktningar nedan.

LIVGARDET

Inriktningar

Skytte/spaningsgruppchef
Eldledningsgruppchef
Marktekniker elektronik
Marktekniker mekanik
Ledningssystem mark
Försörjning

NORRBOTTENS REGEMENTE

Inriktningar

Stridsvagn/stridsfordon vagnchef
Skytte/spaningsgruppchef
Marktekniker mekanik
Ledningssystem mark
Försörjning

Arméns jägarbataljon

Inriktningar

Jägargruppchef
Marktekniker mekanik
Ledningssystem mark

Livregementets husarer

Inriktningar

Skytte/spaningsgruppchef
Jägargruppchef
Marktekniker mekanik
Teknik flyg UAV
Ledningssystem mark
Försörjning

Skaraborgs regemente

Inriktningar

Stridsvagn/stridsfordon vagnchef
Skytte-spaningsgruppchef
Fältarbete/ingenjör
CBRN
Marktekniker elektronik
Marktekniker mekanik
Ledningssytem mark
Försörjning

SÖDRA SKÅNSKA REGEMENTET

Inriktningar

Skytte/spaningsgruppchef
Eldledningsgruppchef
Marktekniker mekanik
Ledningssytem mark
Försörjning

ARTILLERIREGEMENTET

Inriktningar

Artilleri/sensor/eldledning/väder/radar/pjäs
Marktekniker elektronik
Marktekniker mekanik
Ledningssystem mark

LUFTVÄRNSREGEMENTET

Inriktningar

Luftvärn/sensor/Underrättelseenhet 23/bekämpning/Robotsystem 70/97
Marktekniker elektronik
Marktekniker mekanik
Ledningssytem mark
Försörjning

GÖTA INGENJÖRREGEMENTE

Inriktningar

Fältarbete/ingenjör
Marktekniker mekanik
Ledningssystem mark
Försörjning

Totalförsvarets skyddscentrum

Inriktning

CBRN

Första ubåtsflottiljen

Inriktningar

Ubåt
Skeppstekniker sjö/amfibie
Systemtekniker/vapentekniker

Tredje sjöstridsflottiljen

Inriktningar

Nautik amfibie/sjö
Sjöstrid EOD röjdyk
Sjöstrid operatör undervattensstrid
Sjöstrid operatör ytstrid/luftförsvar
Skeppstekniker sjö/amfibie
Telekrig sjö
Samband sjö
Förplägnad sjö
Systemtekniker/vapentekniker

Fjärde SJÖSTRIDSFLOTTILJEN

Inriktningar

Sjöstrid EOD Röjdyk
Sjöstrid operatör undervattensstrid
Sjöstrid operatör ytstrid/luftförsvar
Skeppstekniker sjö/amfibie
Systemtekniker/vapentekniker
Telekrig sjö
Samband sjö
Förplägnad sjö

Marinbasen

Inriktningar

Skytte/spaningsgruppchef
Samband sjö
Marktekniker mekanik
Försörjning
Förplägnad sjö

Amfibieregementet

Inriktningar

Amfibie
Nautik amfibie/sjö
Sjöstrid EOD Röjdyk
Sjöstrid operatör undervattensstrid
Skeppstekniker sjö/amfibie
Systemtekniker/vapentekniker
Samband sjö
Försörjning

Skaraborgs flygflottilj

Inriktning

Flygtekniker

BLEKINGE FLYGFLOTTILJ

Inriktningar

R3 räddning/fältarbete
Flygtekniker
Marktekniker elektronik
Marktekniker mekanik
Ledningsystem mark
Försörjning
Undsäk mark/MSE

Norrbottens FLYGFLOTTILJ

Inriktningar

R3 räddning/fältarbete
Flygtekniker
Ledningssytem mark
Försörjning

Helikopterflottiljen

Arbetsort: Luleå, Ronneby, Linköping
Inriktningar

R3 räddning/fältarbete
Helikoptertekniker
Försörjning
Undsäk mark/MSE
Sjöstrid operatör undervattensstrid-uppdragsspecialist

Luftstridsskolan

Inriktningar

R3 räddning/fältarbete
Stril flygstridsledning
Stril luftbevakning
Flygledare
Markteletekniker
Ledningssytem mark
Försörjning

Ledningsregementet

Inriktningar

Stridsvagn/stridsfordon vagnchef
Skytte/spaningsgruppchef
Marktekniker elektronik
Marktekniker mekanik
Ledningssystem mark
Försörjning

Trängregementet

Inriktningar

Skytte/spaningsgruppchef
Marktekniker elektronik
Marktekniker mekanik
Ledningssystem mark
Försörjning

Försvarsmedicincentrum

Inriktningar

Skytte/spaningsgruppchef
Ledningssystem mark
Försörjning

Försvarsmaktens tekniska skola

Inriktningar

Marktekniker elektronik
Marktekniker mekanik
Försörjning

Ansökan för externa sökande var öppen mellan 1 november och 3 december 2017.