Vill du bli officer?

Försvarsmakten behöver fler officerare och öppnar nu ytterligare en väg in till officersyrket. Den som är lämplig och har minst 180 högskolepoäng kan gå officersutbildning som anställd.

Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten

Den nya vägen innebär att Försvarsmakten kan anställa dig till att bli officer. Det förutsätter att du har akademisk examen, uppfyller Försvarsmaktens krav och är lämplig. Din första arbetsuppgift blir att genomföra Särskild officersutbildning (SOFU) under cirka 12 månader. Under 2018 söker Försvarsmakten i första hand nya officerare bland de som redan har ett engagemang i Försvarsmakten och som har genomfört militär grundutbildning.

Din väg till officersyrket

Varje förband som kommer att anställa, publicerar annonser på sidan Lediga jobb. Ansök till det förband där du vill arbeta. Sista ansökningsdag är 26 januari 2018.

För att vara behörig att söka måste du uppfylla följande krav (vissa förband har tilläggskrav utöver nedanstående).

  • Ha akademisk examen från universitet eller högskola om minst 180 högskolepoäng innefattande skriftligt examensarbete om minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande examen.
  • Uppfylla kraven i 9§ officersförordningen (2007:1268), vilket i stort innebär att du måste vara svensk medborgare och att du måste klara säkerhetshetsprövning.
  • Ska ha avlagt gymnasieexamen eller ha validerade och översatta utländska betyg som uppfyller motsvarande krav.
  • Ska vid ansökningstillfället ha militära kunskaper och färdigheter motsvarande minst sex månaders godkänd militär grundutbildning eller genomföra militär grundutbildning, eller ha jobbat som militär personal under minst sex månader.

Nästa steg är att du bjuds in till intervjuer och tester. Här prövar arbetsgivaren om du uppfyller kraven för att bli officer. I samband med intervjuerna och testerna pratar du och din kommande arbetsgivare igenom vilken typ av jobb du är intresserad av och hur din kommande karriär skulle kunna se ut.

Om du är lämplig och vill ha jobbet, kommer du att få ett jobberbjudande. Om du tackar ja till det kommer du anställas som officer. Första tjänstegraden är i regel fänrik. Före anställningen görs en säkerhetsprövning. Denna inkluderar bland annat intervju, referenstagning och registerkontroll. När säkerhetsprövningen är klar anställs du. De första sex månaderna är du i regel provanställd.

Utbildningen

I samband med att du blir anställd som officer startar officersutbildningen. Detta sker i början av maj 2018. Utbildningen är cirka 12 månader lång och innehåller fyra delar: Krigsvetenskap, ledarskap, Officer i militära professionen och befattningsutbildning. Stora delar av utbildningen läser du tillsammans med Officersprogrammet på Militärhögskolan Karlberg. Vissa delar av utbildningen är teoretisk medan andra delar är mer praktiska.

Jobbet som officer

När du kommer tillbaka till ditt förband jobbar du med det som du och förbandet kommit överens om. Din fortsatta karriär fungerar på samma sätt som för alla andra officerare.

Förmåner

I samband med anställningen får du avtalsenlig lön. Lön och övriga förmåner har du även under utbildningstiden. Om du måste resa för att komma till utbildningsplatsen får du boende, resor och traktamente. Under utbildningstiden är du inte arbetstidsreglerad, vilket innebär att du inte får övertidsersättning och liknande.

anställd i Försvarsmakten

Om du redan är anställd i Försvarsmakten kan du få tjänstledigt för att prova annan anställning under provanställningen. Det innebär att du kan återvända till din tidigare anställning om du skulle vilja. Semester och annan tid som du tjänat i in din gamla anställning tar du med dig in i din officersanställning.

Kontakt

Om du vill ha mer information ska du i första hand kontakta det förband du är intresserad av att jobba på. Kontaktinformation finns i annonsen. Du kan även kontakta HR-direkt på telefon 08-514 393 00 alternativt Rekryteringslinjen 08-514 390 09