Om cookies och webbplatsen

Vår strävan är att innehållet på Försvarsmaktens webbplats ska vara tillgängligt och användbart för så många som möjligt. Webbsidorna är därför utformade för att följa internationella standarder och Myndigheten för digital förvaltnings Vägledning för webbutveckling.

FRÅGOR OM INNEHÅLL PÅ FORSVARSMAKTEN.SE

Allmänna frågor om budskap, inriktning och information på Försvarsmaktens webbplats ställs till webbredaktionen.

E-post: webbredaktionen@mil.se

Försvarsmaktens kommunikationsavdelning
Telefon: 08 - 788 75 00

E-post: webmaster@mil.se

ANSVARIG UTGIVARE FÖR FORSVARSMAKTEN.SE

Kommunikationsdirektör Mats Ström, utsedd av Försvarsmakten.

OM ANVÄNDANDET AV COOKIES PÅ FORSVARSMAKTEN.SE

Enligt lag ska alla som besöker en webbplats informeras om så kallade cookies.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen lagrar i din dator. Läs mer om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats.

Försvarsmaktens webbplats, med adresser som slutar på forsvarsmakten.se använder sig av cookies. Cookien innehåller ingen personinformation, utan används för att skapa sammanlagd data. Datan används för att förbättra användbarheten på Försvarsmaktens webbplatser samt i marknadsföringssyfte.

Vill du inte tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Detta påverkar inte dina möjligheter att läsa information på forsvarsmakten.se.

Försvarsmakten använder Google Analytics från Google som analysverktyg. Google Analytics använder cookies. Informationen som genereras av dessa (inklusive IP-adresser) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med annan data som Google innehar. Google Analytics anonymiserar den information som skickas till Google.

OM PERSONUPPGIFTER

Behandling av personuppgifter, det vill säga uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning att gälla. Försvarsmakten kommer dock, genom en övergångsbestämmelse till lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (nedan dataskyddslagen), att i en övergångsperiod fortsatt tillämpa personuppgiftslagen för myndighetens personuppgiftsbehandling.

Försvarsmaktens webbplats är den centrala plattformen för extern kommunikation. Webbplatsen används för att informera om Försvarsmaktens verksamhet exempelvis övningar, pågående insatser, utbildningar och yrken inom Försvarsmakten. Webbplatsen används alltså för att för att fullgöra Försvarsmaktens uppdrag att bedriva försvarsinformation enligt förordningen (1996:927) om Försvarsmaktens personal.

Försvarets Forum är Försvarsmaktens personaltidning som ges ut med sex nummer per år och som skickas ut till samtliga myndighetens anställda. Utöver detta publiceras Försvarets forum på Försvarsmaktens webbplats samt på myndighetens intranät. Försvarets forum syftar till att:  

  • skapa välinformerade och motiverade medarbetare som kan agera ambassadörer för Försvarsmakten i interna och externa nätverk,
  • ge Försvarsmakten som arbetsgivare möjlighet att informera samtliga anställda om viktiga frågor,
  • dokumentera Försvarsmaktens verksamhet över tid, och
  • bedriva försvarsinformation enligt förordningen (1996:927) om Försvarsmaktens personal.

Målgrupperna för Försvarets forum är dels någon av Försvarsmaktens personalkategorier enligt förordningen om Försvarsmaktens personal. Samt – utifrån Försvarsmaktens uppdrag att bedriva försvarsinformation enligt samma förordning – allmänhet med intresse för Försvarsmakten, anhöriga till soldater i utlandsstyrkan, beslutsfattare, opinionsbildare, journalister samt personal vid stödmyndigheter.

Av ovan nämnda beskrivning framgår att publicering om Försvarsmaktens verksamhet, på Försvarsmaktens webbplats samt i Försvarets forum på webbplatsen, sker utifrån Försvarsmaktens uppgift enligt förordningen om Försvarsmaktens personal att bedriva försvarsinformation. Denna publicering kan innefatta behandling av personuppgifter. Den lagliga grunden för behandling av de personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra uppdraget att bedriva försvarsinformation är utförandet av en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt 10 § d personuppgiftslagen. Som jämförelse kan sägas att i förarbetena till dataskyddslagen framgår att alla uppgifter som riksdag eller regering har gett i uppdrag åt statliga myndigheter att utföra är av allmänt intresse (prop. 2017/18:105 sid. 56).

Läs mer om hur Försvarsmakten behandlar personuppgifter

FLEXIBLA MÅTT

Sidorna är byggda med flexibla mått som innebär att det går att förstora och förminska texten. Du kan ändra textstorleken med din webbläsares inbyggda funktioner.

STÖD FÖR HJÄLPMEDEL

Webbplatsen ger stöd för de hjälpmedel som används av personer med funktionshinder. Till exempel kan man via tangentbordets tabbtangent navigera på webbplatsen på ett logiskt sätt.

INSTICKSPROGRAM TILL WEBBLÄSARE

För att kunna ta del av allt innehåll på webbplatsen behövs så kallade insticksprogram till den webbläsare som används. Insticksprogrammen går att ladda ner gratis.

  • Acrobat Reader måste du ha för att kunna läsa pdf-filer. Ladda ner Acrobat Reader (nytt fönster).
  • Forsvarsmakten.se använder Javascript. Webbplatsen går att använda även om Javascript är avstängt eller inte installerat.

STANDARDER

Vi strävar efter att bygga webbplatsen i enlighet med Myndigheten för digital förvaltnings Vägledning för webbutveckling. För innehållet använder vi HTML 5 Doctype, presentationen styrs via Cascading Style Sheets (CSS) 3.

LÄNKNINGSPOLICY

Om du länkar till Försvarsmaktens webbplats ber vi dig respektera följande:

  • Använd inte Försvarsmaktens logotyp för att länka till forsvarsmakten.se. Detta för att undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad. Ange länken till Försvarsmaktens webbplats på ett neutralt sätt.
  • Använd endast så kallad hypertextlänk, det vill säga då användaren klickar på länken förflyttas han eller hon till Försvarsmaktens webbserver.
  • Länka inte så att Försvarsmaktens webbplats placeras inom ramarna för annan webbplats – ramlänkning (frames).
  • Använd inte så kallad inlinelänkning, det vill säga länka inte så att information automatiskt hämtas från Försvarsmaktens webbplats och placeras på annan webbplats.

Kontakta webbredaktionen@mil.se vid tveksamhet.

UPPHOVSRÄTT

I regel går det bra att använda delar av informationsmaterialet som finns på vår webbplats. Innan eventuellt material ska användas vill vi ändå att du kontaktar webbredaktionen och talar om var text och bild ska publiceras och i vilket syfte.

Artiklar och reportage som publiceras i tidningen Försvarets Forum skrivs dels av tidningens redaktion, dels av frilansskribenter. När det gäller dessa artiklar är det nödvändigt att kontakta webbredaktionen för att diskutera eventuell publicering på annan plats. Allt material ska behandlas på så sätt att Försvarsmakten inte kan misskrediteras eller missuppfattas.

Bilder på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Undantaget är bilder som går att söka fram i bilddatabasen. Dessa får användas i enlighet med den rättighetstext som först måste godkännas innan bilderna laddas ner.

Försvarsmaktens heraldiska vapen och logotyp får inte användas utan tillstånd.

SPRÅKLIGA RIKTLINJER

Vi eftersträvar att skriva begriplig och korrekt svenska med utgångspunkt i Myndigheternas skrivregler. Våra egna skrivregler går att finna i "Skrivregler för Forsvarsmakten.se".

Inom och utom Försvarsmakten används i dag flera begrepp för samma sak, eller benämningar som försvårar förståelsen för myndighetens uppdrag och verksamhet. Inom myndigheten pågår därför ett arbete med benämningar och begrepp (nomenklatur). Arbetet syftar till att omhänderta riksdagens styrning av myndighetens organisation, samhällets krav på begriplighet samt omhänderta Försvarsmaktens traditioner och arv. Vi är medvetna om att detta i vissa fall kan stå i motsats till formell styrning eller tradition. Förståelse hos allmänheten har varit vägledande där flera alternativa beskrivningar funnits.