Teknisk chef 11. ledningsplatsbataljon.

Om tjänsten

11. ledningsplatsbataljonen

Oavsett världsdel, årstid och väderförhållanden ska 11. ledningsplatsbataljonen se till att militära chefer kan leda sina operationer.

11. ledningsplatsbataljonens uppgift är att skapa ledningsplatser i fält för manöverförband på upp till 5000 man (brigad). Bataljonens ledningskompanier består av stabsplutoner, lednings- och närskyddsplutoner med stridsfordon 90, samt trossplutoner med kok, ordonnans- och reparationsresurser.

I 11. ledningsplatsbataljonen finns även ett specialkompani där Combat Camera, en tolkpluton och en informationspluton ingår.

11. ledningsplatsbataljonen leds av bataljonschefen och dennes bataljonstab.

Nu rekryterar 11. ledningsplatsbataljonen en ny teknisk chef p.g.a att nuvarande ska avancera till högre nivå inom Försvarsmakten. 

 

Teknisk chef bataljon

Huvudsakliga abetsuppgifter

- Vara bataljonens företrädare i teknisk tjänst.

- På uppdrag av bataljonchefen leda, samordna, utveckla och utvärdera den tekniska tjänsten vid bataljonen.

- Vara en del i bataljonstaben och deltaga på av stabchef beslutade gemensamma arbeten.

- Företräda bataljonchefen med utarbetande av materieltillgänglighetsanalyser.

- Företräda bataljonchefen med utarbetande av materielunderhållsplaner.

- Företräda bataljonchefen med utvecklande av bataljonens facilitetet avseende materieltillgänglighet.

- Följa upp och utveckla teknisk chef kompani avseende teknisk tjänst under övningar.

- Samordna genom samverkan med LedR J4 och sidobataljoner för att utarbeta och utveckal teknisk tjänst vid LedR.

- Samordna genom samverkan med chef för mekanikerskola för att utarbeta och utveckla utbildningar för personal i teknisk tjänst.

Skaffa sig en god kännedom om bataljonens materiel och lokaler avseende:

- Förebyggande underhåll

- Avhjälpande underhåll

- Omhändertagande av materiel

 -System stöd.

Övriga arbetsuppgifter

- Stödja bataljonchefen med utarbetande av elsäkerhetsanlyser samt vara bataljonens företrädare i elsäkerhet.

- Ansvara för att ge personalen i bataljonstaben grundläggande kunskaper i teknisk tjänst.

- Samordna tillsyner för bataljonstabens gemensamma materiel.

- Tillsammans med bataljonskvartermästaren planera och leda logistiken vid bataljonen främst avseende:

- Materieltjänst (MFO, Inventering)

- Transporter

- Ta över bataljonskvartermästarens uppgifter vid dennes frånvaro.

Personliga egenskaper

Befattningen kräver att du har god samarbetsförmåga och är ansvarstagande. Du lägger vikt vid praktiska detaljer utan att bortse från helheten i ditt arbete. Du kan lösa komplexa uppgifter enskilt men fungerar lika bra vid arbete i grupp. Tjänsten kräver att du kan lösa uppgifter under tidspress. Du är bataljonens högsta företrädare inom teknisk tjänst och ska således kunna utbilda, handleda och följa upp bataljonens befäl inom teknisk tjänst.

Din blivande arbetsplats

Du kommer att tjänstgöra i staben för arméns viktigaste bataljon. Du blir en kollega i en bataljonstab som premierar förtänksamhet, kreativitet, kvalitét och självständigt handlande i chefens anda. Underhållet av det personliga stridsvärdet och den egna utvecklingen inom ramen för officersprofessionen är en viktig del av dina arbetsuppgifter, och dina kompetenser - utöver de som gjorde att du fick denna tjänst - kommer vi att försöka ta tillvara och utveckla på ett sätt som är till gagn för både dig, bataljonen och Försvarsmakten i stort.

Övrigt

Sökanden utifrån Försvarsmakten, dvs officerare som inte är i aktiv tjänst idag, kommer att ges förtur vid ansökningsförfarandet.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 13 mars 2018
  • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Ledningsregementet (LedR) Enköping
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-04-29

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan