Allmän- eller akutläkare till förbandsplats i Mali

Om tjänsten


Om förbandet

MINUSMA står för ”United Nations Multi-dimensional Integrated Stabilization Mission in Mali”. Den 18 juni 2013 beslutade riksdagen att Sverige skall stödja FN i dess stabiliseringsinsats i Mali (se riksdagens proposition 2012/13:173). Insatsen startade den 1 juli 2013 och är en kapitel VII-insats. Sverige deltar i FN-insatsen i Mali och utgår från Camp Nobel utanför Timbuktu. I styrkan ingår både fasta och rörliga kvalificerade sjukvårdsenheter.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet skiljer sig troligen på många sätt från din ordinarie kliniska vardag. Som läkare kommer du att arbeta med både daglig sjukvård (primärvård) och svåra trauma. Miljöfaktorerna tillsammans med det kliniska arbetet är en utmaning. Arbetsuppgifterna består även av en hel del materieltjänst i syfte att skapa förutsättningar för ett kvalificerat omhändertagande.

I arbetsuppgifterna ingår att:

 • Leda det medicinska arbetet (medicinskt omhändertagande samt medicinsk vård, diagnostik och behandling) inkl. tillämpning av vårdhygienrutiner
 • Utföra sedvanliga arbetsuppgifter som läkare inom den dagliga sjukvården (primärvården)
 • Vård av materiel
 • Sjukvårdsberedskap
 • Delta i arbete på ev skadeplats
 • Delta i och genomföra utbildning


Kvalifikationer

 • Legitimerad läkare med minst tre års specialistutbildning inom allmänmedicin eller akutsjukvård. Kunskaperna ska vara aktuella.
 • Erfarenhet av självständigt arbete i öppenvård inom allmän medicin
 • Kännedom om vårdhygien och smittskydd inklusive utbrottshantering
 • Utbildning i basalt traumaomhändertagande t.ex. ”Advanced Trauma Life Support” (ATLS)
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska och svenska
 • Fullt frisk och uppfyller kraven i FMFysS (styrketest/multitest och beep-test)
 • B-körkort

SAMT

 • Fullgjord värnplikt, Grundläggande Militär Utbildning (GMU) eller Grundläggande Soldatutbildning (GSU) eller annan svensk militär utbildning som arbetsgivaren finner lämplig

ELLER

 • Kunna genomföra grundläggande soldatutbildning (GSU INT) v46-50 2019


Önskvärda meriter

 • Specialistexamen inom allmänmedicin eller akutsjukvård
 • Tidigare militär utlandstjänstgöring
 • Utbildning i ”Prehospital Trauma Life Support” (PHTLS), “Battlefield Advanced Trauma Life Support” (BATLS), ”Major Incident Medical Management and Support” (M-MIMMS), ”Definitive Surgical Trauma Care” (DSTC) eller likvärdiga kurser
 • Utbildning i eller erfarenhet av att utbilda andra
 • Erfarenhet av traumaomhändertagande
 • Erfarenhet av prehospitalt- och/eller katastrofarbete


Personliga egenskaper
Du måste kunna arbeta i grupp men också självständigt under de svåra fysiska och psykiska förhållanden som kan uppstå i fält. Att kunna samarbeta med, och ha respekt för andras kompetensområden, är egenskaper vi lägger vikt vid. Du tror på människors lika värde, har demokratiska värderingar och är beredd på att tjänstgöra internationellt.


Övrigt
Tjänstgöringsperioden i Försvarsmakten planeras till minst 3 månaders tjänstgöring i Mali, med utbildning i Sverige innan insatsen. Har du ingen militär bakgrund genomför du en grundläggande soldatutbildning (GSU INT) v46-50 2019. Har du tidigare militär erfarenhet genomför du istället utbildning preliminärt v48 2019.
Insatsutbildningen sker preliminärt v03-16 2020. Om du tidigare har genomfört insats inom Försvarsmaktens regi kan dessa veckor anpassas utifrån dina personliga kunskaper och färdigheter och i samverkan med uppsättande förband (Trängregementet).
Insatsperioden löper v21-49 2020. Alternativt går den att dela upp på två perioder (två personer) och då blir perioderna istället v21-34 2020 eller v34-49 2020. OBS, tiderna är preliminära.

Arbetet sker utifrån de lagar och förordningar som reglerar verksamheten, och har Försvarsmaktens värdegrund som bas. Du anställs enligt Lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser. 

Vi erbjuder dig ett arbete som skiljer sig från mängden, som är utvecklande och utmanande såväl psykiskt som fysiskt. Arbetet innebär stor variation i både uppgifter och miljö. I tjänsten ingår fysisk träning på arbetstid. 

Till ansökan ska bifogas CV samt personligt brev med löneanspråk.


Lön och semester
När du blir anställd kommer vi överens om din I-lön, som sätts individuellt, och som gäller för denna insats. Generellt håller vi ungefär samma nivå som svenska landstings-/regionlöner.
När du arbetar internationellt utgår utlandslönen från din I-lön som multipliceras med 1,3 + 8000 kr. Till det kommer utlandstillägg (3000 kr/mån) och insatstillägg (11600 kr/mån). Har du barn som inte fyllt 18 år tillkommer ytterligare 4000 kr/månad.
Semester och annan ledighet, så kallad leave, tas antingen ut efter hemkomst eller genom ekonomisk ersättning.


Typ av anställning:
Tidsbegränsad anställning
Arbetsort: Främst Timbuktu, Mali
Tillträde: Enligt schema ovan (preliminärt)
Lön: Individuell lönesättning


Urval och intervjuer
Blir du kallad till intervju/antagningsprövning behöver du vara på plats under en hel dag på Försvarsmedicincentrum i Göteborg, och eventuellt en hel dag på Rekryteringsmyndigheten i Malmö eller Stockholm (preliminärt en dag under v 40-42 2019). Under dessa dagar genomför vi anställningsintervju, fystester, säkerhetsintervju och en medicinsk undersökning. 
Urval sker löpande, men alla sökande bör ha fått besked senast v39.

Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Ann-Kristin Halldén Thulander, Bemanningsavdelningen FömedC, 072-388 08 62, ann-kristin.hallden@mil.se

Fackliga representanter 
SACO, sacostyr-fomedC@mil.se
SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se
Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2010-09-22. Till ansökan ska bifogas CV samt personligt brev med löneanspråk.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Information om personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM
Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning att gälla. Försvarsmakten kommer dock, genom en övergångsbestämmelse till den svenska dataskyddslagen (2018:218), att i en övergångsperiod fortsatt tillämpa personuppgiftslagen för myndighetens personuppgiftsbehandling.
I syfte att hantera rekryterings- och bemanningsprocessen för personer med medicinsk kompetens behandlar Försvarsmakten dina personuppgifter via en kandidatprofil som samlar information du lämnat in i samband med din ansökan samt vissa andra uppgifter som framkommer under rekryteringen. För denna personuppgiftsbehandling använder Försvarsmakten verktyget LIME CRM.


Rekryterings- eller bemanningsprocessen sker löpande genom
intervjuer och kontroll av referenser. Därefter genomförs ett första urval som följs av intervjuer och tester av fysik och hälsa. Utifrån testresultat, intervjuer och referenstagning sker sedan ett slutligt urval för säkerhetsprövning.

Vad ska uppgifterna användas till?
Försvarsmakten använder uppgifterna i LIME CRM för att hantera din ansökan avseende sökt befattning och för framtida bemanning.
Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är att Bemanningsavdelningen vid Försvarsmedicincentrum vid Försvarsmakten ska ha ett underlag för att bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.
Bemanningsavdelningen ansvarar för rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till hela Försvarsmakten. LIME CRM används för att administrera rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Bemanningsavdelningen ska därvid kontrollera att en sökande innehar medicinsk legitimation (kontroll hos Socialstyrelsen som för register). Vidare sker en kontroll vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om den sökande har någon anmälan i tjänsteutövningen mot sig. Dessa uppgifter förs i LIME CRM för att ge Bemanningsavdelningen underlag för att bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.


Behandling av personuppgifter
Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras, för Försvarsmaktens räkning, i rekryterings- och bemanningsverktyget LIME CRM.

Vi behandlar följande personuppgifter:
Namn, Personnummer, Kontaktuppgifter: adress, e-postadress, telefonnummer, Foto, CV, Personligt brev, Övriga till ansökan bifogade filer, Uppgift om yrkeslegitimation, Uppgift om anmälan hos Inspektionen för vård och omsorg samt eventuell uppgift om varning eller erinran (uppgift om varning och erinran förs dock endast under aktiv rekrytering, därefter gallras uppgiften)
Uppgifter som förs om kandidater som går vidare till intervju och tester
Uppgift om tjänstbarhet från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (en bokstav, samt godkänd/inte godkänd), Uppgift om godkänd hälsoundersökning från Försvarshälsan, Uppgift om fysiska tester hos Försvarsmakten (två siffervärden), Sammanfattning av vad kandidaten uppger under arbetsintervjun

Personuppgiftsansvar och laglig grund för personuppgiftsbehandlingen
Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM tar sikte på personalförsörjning av Försvarsmaktens krigsorganisation. Personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är därmed nödvändig för att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras. 

Vem kan ta del av uppgifterna?
Uppgifterna i LIME CRM kommer att vara tillgängliga för handläggare för vid Bemanningsavdelningen på Försvarsmedicinskt centrum. Utdrag ur LIME CRM avseende relevanta kandidater vid rekrytering eller bemanning kan göras tillgängligt för rekryterande chef.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Blir du anställd av Försvarsmakten kommer dina ansökningshandlingar att arkiveras. Uppgifterna i LIME CRM kommer fortsatt att behandlas för bemanningsändamål.
Om du inte blir anställd av Försvarsmakten kommer dina personuppgifter att raderas från LIME CRM efter sju år av inaktivitet.

Dina rättigheter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som Försvarsmakten behandlar. Denna information kan du få kostnadsfritt en gång om året. För att få informationen skickar du in en underskriven begäran om information enligt 26 § personuppgiftslagen. Du kan skicka din begäran till Försvarsmakten, 107 85 Stockholm. Eftersom begäran ska vara undertecknad måste du skicka den i pappersform.
Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer då att ta bort din ansökan samt radera de personuppgifter som är associerade med ansökningen från vårt rekryteringsverktyg.
Kontaktuppgifter vid begäran om information, ändringar, radering av uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering:

Försvarsmakten, 107 85 Stockholm
Telefon: vxl 08-788 75 00
Fax: 08-788 77 78
E-post: exp-hkv@mil.se
Organisationsnummer: 202100-4615


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Trängregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Vi utvecklar, utbildar och leder krigsförband inom logistik och sjukvård. Våra kompetenser är efterfrågade nationellt och vid internationella insatser. Trängregementets ambition är att vara ett av Europas ledande militära logistikcentra. På Trängregementet finns Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola (LogS).

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 05 september 2019
 • Plats: Timbuktu, Mali
 • Förband: Försvarsmedicincentrum – FömedC
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-09-22

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan