Försvarshögskolan söker en eller flera doktorander i krigsvetenskap

Om tjänsten

Krigsvetenskapens centrala studieobjekt är krig, krigföring och militär maktutövning. Typiska krigsvetenskapliga forskningsfrågor rör krigs natur, militära medels användbarhet, militära organisationers modus operandi samt hur militära förmågor skapas, leds, organiseras och verkar i olika typer av insatser (konventionella och ickekonventionella). Krigsvetenskapen studerar också bl.a. drivkrafter i militära organisationer, officersyrkets villkor, civil-militära relationer, totalförsvar, hur man förklarar seger och nederlag i slag, fälttåg och krig samt problematik som rör genus, fred och säkerhet.

Arbetsuppgifter
Innehavaren av en doktorandanställning ska främst ägna sig åt sin egen krigsvetenskapliga utbildning på forskarnivå. Forskarutbildning innebär att arbeta med ett forskningsprojekt och under handledning följa en individuell studieplan. Författandet av en doktorsavhandling i krigsvetenskap är den mest centrala uppgiften, men även genomförandet av forskarutbildningskurser ingår i utbildningen. I arbetsuppgifterna ingår normalt också 20 procent institutionstjänstgöring i form av undervisning, administration och deltagande i gemensamma aktiviteter. En forskarutbildning är 240 högskolepoäng – dvs. fyra år. Med 20 procent institutionstjänstgöring blir den totala tiden för doktorandanställning fem år.

Behörighet
Grundläggande behörighet har den som:
avlagt examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom Sverige förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet, har den som:
fullgjort kursfordringar om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdet krigsvetenskap eller
motsvarande, och författat ett godkänt självständigt arbete (examensarbete) i krigsvetenskap eller motsvarande om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, samt fullgjort kursfordringar om ytterligare 90 högskolepoäng i för utbildningen relevanta ämnen.

För särskild behörighet krävs därutöver att den sökande har kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg). Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska. För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

Bedömningsgrunder
Vid urvalet av sökande kommer särskild vikt att fästas vid en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen och författa en krigsvetenskaplig doktorsavhandling av hög internationell kvalitet.

Bedömningen baseras i sammanvägning på: avhandlingsämnets och -planens kvalitet, genomförbarhet och relevans,
vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten (t.ex. masters-, magister och kandidatuppsatser), övriga meriter som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
Genomgången yrkesofficersutbildning är meriterande.

Anställningen
Anställningen som doktorand avser arbete på heltid. Anställningen är tidsbegränsad och regleras enligt Högskoleförordningen, 5 kap. Doktorandanställningen är placerad vid Institutionen för strategi, säkerhet och ledarskap (ISSL) eller Militärvetenskapliga institutionen (MVI).

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. I den aktuella anställningskategorin är flertalet anställda män varför vi gärna ser kvinnor som sökande. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Ansökan
Ansökan ska innehålla följande bilagor:
Curriculum vitae.
Ett exemplar av examensarbete på avancerad nivå vars omfattning motsvarar minst 15 högskolepoäng eller annat relevant självständigt arbete av motsvarande svårighetsgrad och omfattning. Betyg samt betygsskala ska framgå.
Utkast till doktorandprojekt om högst fem A4-sidor.
Examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola. Dessa ska påvisa behörighet att söka doktorandplatsen. Om examen avlagts vid utländskt lärosäte ska innehåll och omfattning i en åberopad examen tydligt framgå.
Eventuellt ett intyg som stryker behörighet motsvarande Engelska 6.
Om den sökande har annat medborgarskap än svenskt ska en kopia av passet bifogas.
En lista med två referenspersoner och deras kontaktinformation.
Övriga handlingar som kan stärka ansökan (t ex publikationer).

I förekommande fall, intyg om extern finansiering av forskarutbildningen (intyg om personligt stipendium eller forskningsbidrag) samt en kopia av ”Letter of acknowledgement” eller ett intyg från arbetsgivare som intygar att finansieringen av hela utbildningen kan säkras och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom stipulerad tid.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans karriärsida:

http://jobb.fhs.se/job/stockholm/en_eller_flera_doktorander_i_krigsvetenskap_-337142.html

Märk din ansökan dnr Ö 313/2020. Vi vill ha din ansökan senast den 31 augusti 2020.

Enbart fullständiga ansökningar kommer att behandlas. Det är sökandes ansvar att se till att ansökan är komplett och i överensstämmelse med vad som anges i annonsen. Ansökan ska göras på skandinaviskt språk eller engelska. Till åberopade handlingar på andra språk ska auktoriserad översättning bifogas. Sökanden kan komma att kallas till intervjuer under hösten 2020. Målsättningen är att fatta beslut om anställning i god tid före utgången av 2020. Avsikten är att anställningen ska påbörjas 2021-01-01.

Upplysningar
Ytterligare upplysningar om doktorandanställningen kan lämnas av professor Annick Wibben, ISSL (annick.wibben [at] fhs.se), studierektor Dan Öberg (dan.oberg [at] fhs.se) samt HR-specialist Kia Vejdegren (Kia.Vejdegren [at] fhs.se).

Fackliga företrädare är: Ronnie Hjorth (SACO), Anders Oltorp (OF) och Christian Friman (OFR), Tfn växel: 08-553 425 00.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarshögskolans uppgift är att bidra till nationell och internationell säkerhet genom forskning och utbildning. Forskningen bedrivs inom delvis unika kunskapsområden och sprids därefter vidare till övriga samhället och även utanför Sveriges gränser.

Försvarshögskolan utbildar militära och civila ledare, nationellt och internationellt, vilket bidrar till att hantera dagens och morgondagens krissituationer och säkerhetsproblem.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 17 juni 2020
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Försvarsmakten
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2020-08-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan