Personalplanerare

Om tjänsten

Alla soldater och sjömän har rätt till god vård oavsett var de befinner sig, därför måste alla våra förband vara bemannade med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Traumakompaniet är ett nyinrättat förband vid FömedC. i Göteborg som ansvar för att bemanna traumatroppar. Traumakompaniet har som uppgift att stödja med strategisk personalförsörjning avseende legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal till traumatroppar och internationella insatser.

Som personalplanerare arbetar du i ett högt tempo med breda kontaktytor för att kunna skydda de som skyddar Sverige. Du kommer att få använda din kompetens i en annorlunda vardag.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Traumakompaniet arbetar aktivt med att attrahera, rekrytera, bemanna och utveckla vår personal. I vårt arbete ingår det att koppla ihop medicinska kompetenser med de krav som en militär miljö ställer. Du kommer att jobba nära traumatropparna där vår personal är placerad. I rekryteringsarbetet ingår det att delta vid fackmässor, seminarier och andra event runt om i landet.

Du kommer att medverka vid urval, granskning och intervjuer av sökande inför anställning. Våra rekryteringsprocesser är omfattande och involverar flera olika aktörer, såsom andra förband, civila arbetsgivare och Högkvarteret.

Dina arbetsuppgifter innebär bland annat:

 • I nära samarbete med förbandet säkerställa den totala kompetensförsörjningen av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till verksamheten och inför internationell bemanning
 • Göra urval, genomföra telefonintervjuer samt förbereda och genomföra personliga anställningsintervjuer.
 • Utföra säkerhetssamtal
 • Inventera och dokumentera medicinska och militära kompetenser hos våra anställda
 • Planera och följa upp genomförd verksamhet gentemot våra anställda

Kvalifikationer

 • Legitimation inom hälso- och sjukvårdsområdet
 • Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Word och Excel
 • God kunskap i svenska och engelska
 • B-körkort

Meriterande

 • Militär grundutbildning så som värnplikt (VPL), grundläggande militärutbildning (GMU), grundläggande soldatutbildning (GSU)
 • Att du har erfarenhet som civil tjänsteman inom Försvarsmakten
 • Erfarenhet av personalarbete i första hand inom området rekrytering, intervjuer och urval eller kompetensutveckling
 • Genomförd internationell insats med Försvarsmakten
 • Erfarenhet av IT-stödsystem
 • Projektledarutbildning/-erfarenhet

Personliga egenskaper
Du är en person som är bra på att samarbeta med olika professioner och har lätt för att bygga nätverk med personer som är viktiga i ditt arbete. Att kommunicera via telefon eller ta initiativ till personliga möten är enkelt för dig. Vidare är du bekväm i att strukturera upp ditt arbete utifrån övergripande ramar. Du har även god förmåga att ta självständiga beslut och prioritera inom ramen för ditt uppdrag. Du är mån om att uppnå och leverera god kvalitet i ditt arbete. Vidare är du bra på att planera ditt arbete för att hålla deadlines och ber om hjälp när du behöver.

Övrigt
Du kommer till en avdelning med mycket kunskap, högt i tak och där vi samtidigt vill kunna trivas med både jobb och varandra. I tjänsten ingår ett antal resdagar per år, mestadels nationellt, men även internationellt kan förekomma. 40 timmars arbetsvecka där obekväm arbetstid kan förekomma. Vi erbjuder dig ett arbete som skiljer sig från mängden, som är utvecklande och utmanande. I tjänsten ingår 3 timmar fysisk träning per vecka på arbetstid.

Arbetet sker utifrån Försvarsmaktens värdegrund, fastställda policy och riktlinjer samt lagar och förordningar som reglerar verksamheten. Med befattningen följer skyldighet att krigsplaceras.

Till ansökan ska bifogas CV samt personligt brev. 

Typ av anställning: Civil tillsvidareanställning, heltid. Provanställning på 6 månader tillämpas.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg. Till del ingår tjänsteresor inom Sverige, men även resor utomlands kan förekomma.
Tillträde: Efter överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning

Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten, prata med chefen för Traumakompaniet Mats Mathiasson 031-69 20 00 eller mats.x.mathiasson@mil.se.

Fackliga representanter 
SACO, sacostyr-fomedC@mil.se
SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se
Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se
OFR/S, forsvarsforbundet-f7@mil.se

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2021-12-05.

_________________________________

Information om personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM (rekryteringsverktyget som används utöver ReachMee)

En personuppgift är all slags information som kan knytas till en viss person. Exempel på sådan information är namn, telefonnummer och e-postadress. Personuppgifter får bara behandlas om det sker i enlighet med de krav som ställs i gällande lagstiftning. Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan t.ex. vara att samla in, registrera, lagra, dela med sig av eller skriva ut informationen.

Till skillnad från många andra myndigheter omfattas Försvarsmakten inte av EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), ofta benämnd GDPR, som började gälla den 25 maj 2018. Försvarsmakten tillämpar därför inte dataskyddsförordningen i sin verksamhet. Genom en övergångsbestämmelse i dataskyddslagen (2018:218), den svenska lag som kompletterar dataskyddsförordningen, kan Försvarsmakten under en övergångsperiod fortsätta använda personuppgiftslagen (1998:204), förkortad PUL. I framtiden är avsikten att en ny lag ska ersätta personuppgiftslagen för myndighetens personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftslagens bestämmelser har till syfte att skydda dig mot att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Med de krav som uppställs skapas möjlighet för Försvarsmakten att använda dina uppgifter på ett säkert och ändamålsenligt sätt i myndighetens verksamhet. En viktig del i personuppgiftslagens skydd är att om Försvarsmakten behandlar uppgifter ska du som registrerad, dvs. den som personuppgiften avser, informeras om detta. Genom information om behandlingen ges du i din tur möjlighet att utöva de rättigheter som medföljer.

Du informeras härmed om att Försvarsmakten behandlar personuppgifter i LIME CRM.

I syfte att hantera rekryterings- och bemanningsprocessen för personer med medicinsk kompetens behandlar Försvarsmakten dina personuppgifter via en kandidatprofil som samlar information du lämnat in i samband med din ansökan samt vissa andra uppgifter som framkommer under rekryteringen. För denna personuppgiftsbehandling använder Försvarsmakten verktyget LIME CRM.

Rekryterings- eller bemanningsprocessen sker löpande genom intervjuer och kontroll av referenser. Därefter genomförs ett första urval som följs av intervjuer och tester av fysik och hälsa. Utifrån testresultat, intervjuer och referenstagning sker sedan ett slutligt urval för säkerhetsprövning.

Vad ska uppgifterna användas till?
Försvarsmakten använder uppgifterna i LIME CRM för att hantera din ansökan avseende sökt befattning och för framtida bemanning.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är att Bemanningsavdelningen vid Försvarsmedicincentrum vid Försvarsmakten ska ha ett underlag för att bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.

Bemanningsavdelningen ansvarar för rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till hela Försvarsmakten. LIME CRM används för att administrera rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Bemanningsavdelningen ska därvid kontrollera att en sökande innehar medicinsk legitimation (kontroll hos Socialstyrelsen som för register). Vidare sker en kontroll vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om den sökande har någon anmälan i tjänsteutövningen mot sig. Dessa uppgifter förs i LIME CRM för att ge Bemanningsavdelningen underlag för att bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.

Vilka personuppgifter finns i LIME CRM?
Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras, för Försvarsmaktens räkning, i rekryterings- och bemanningsverktyget LIME CRM. 

Vi behandlar följande personuppgifter:

Namn, Personnummer, Kontaktuppgifter: adress, e-postadress, telefonnummer, Foto, CV, Personligt brev, Övriga till ansökan bifogade filer, Uppgift om yrkeslegitimation, Uppgift om anmälan hos Inspektionen för vård och omsorg samt eventuell uppgift om varning eller erinran (uppgift om varning och erinran förs dock endast under aktiv rekrytering, därefter gallras uppgiften)

Uppgifter som förs om kandidater som går vidare till intervju och tester:
Uppgift om tjänstbarhet från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (en bokstav, samt godkänd/inte godkänd), Uppgift om godkänd hälsoundersökning från Försvarshälsan, Uppgift om fysiska tester hos Försvarsmakten (två siffervärden), Sammanfattning av vad kandidaten uppger under arbetsintervjun.

Personuppgiftsansvar och laglig grund för personuppgiftsbehandlingen 
Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM tar sikte på på personalförsörjning av Försvarsmaktens krigsorganisation. Personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är därmed nödvändig för att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras. 

Vem kan ta del av uppgifterna?
Uppgifterna i LIME CRM kommer att vara tillgängliga för handläggare vid Bemanningsavdelningen på Försvarsmedicinskt centrum som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter. Utdrag ur LIME CRM avseende relevanta kandidater vid rekrytering eller bemanning kan göras tillgängligt för rekryterande chef.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Blir du anställd av Försvarsmakten kommer dina ansökningshandlingar att arkiveras. Uppgifterna i LIME CRM kommer fortsatt att behandlas för bemanningsändamål.
Om du inte blir anställd av Försvarsmakten kommer dina personuppgifter att raderas från LIME CRM efter sju år av inaktivitet.

Dina rättigheter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som Försvarsmakten behandlar. Denna information – ett så kallat registerutdrag – kan du få kostnadsfritt en gång om året. För att få informationen skickar du in en underskriven begäran om information enligt 26 § personuppgiftslagen till Försvarsmakten enligt adress nedan. Eftersom begäran ska vara undertecknad av dig måste du skicka den i pappersform. 

Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Försvarsmaktens möjligheter att radera uppgifter i allmänna handlingar är dock begränsade eftersom Försvarsmakten såsom myndighet är skyldig att bevara uppgifter i allmänna handlingar enligt arkivlagen (1990:782).

Kontaktuppgifter vid begäran om information, ändringar, radering av uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering:

Försvarsmakten, 107 85 Stockholm
Telefon: vxl 08-788 75 00
Fax: 08-788 77 78
E-post: exp-hkv@mil.se
Organisationsnummer: 202100-4615
_________________________________

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor beläget i Göteborg. Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 22 november 2021
 • Plats: Göteborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Försvarsmedicincentrum – FömedC
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2021-12-05

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan