Samverkansofficier, Mellersta Militärregionen

Om tjänsten

Mellersta Militärregionen (MR M)
Chefen för MR M med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och samhället, där ett aktivt samarbete med länsstyrelse, sjukvårdsregion, polisregion och trafikverket bedrivs. Vid behov leder även chefen för MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta militärregionen samverkansofficerare
MR M stab är ett krigsförband lokaliserat i Kungsängen, Upplands-Bro. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare och civila medarbetare. Vid höjd beredskap kompletteras staben med tidvis tjänstgörande officerare och hemvärnssoldater.
Samverkansarbetet bedrivs inom ett stort område omfattande två civilområden och åtta län, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Örebro och Värmland vilket därmed kan medföra resor i tjänsten.
Arbetet koncentreras på samverkan med myndigheter och andra civila aktörer. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter
·         Genomföra civil-militär samverkan med regionala myndigheter, exempelvis Länsstyrelsen (regional nivå), samt lokala myndigheter, exempelvis kommuner inom regionen (lokal nivå), där du är ansvarig direkt under chefen för samverkansavdelningen
·         Bidra till att Upprätthålla en aktuell lägesbild avseende civilläget inom MR M
·         Delta i krisberedskapssystemets nätverk, ex. regionala och lokala samverkansråd
·         Genomför utbildning i civil-militär samverkan inom FM och som stöd till andra myndigheter
·         Deltar, på uppdrag av Högkvarteret, i interregionalt internationellt samarbete
·         Delta i planering, utveckling och ledning av civil- militära samverkansövningar
·         Beredd medverka i utveckling och inriktning av civil-militär samverkan på central nivå i samverkan med HKV OPS J9
·         Beredd stödja HKV vid order och remissarbete
·         Beredd leda och samordna FM verksamhet och behov med civila samverkande aktörers behov och verksamhet inom egen militär region
·         Beredd stödja vid mottagande av samverkanspersonal från andra förband och civila aktörer
·         Beredd stödja vid avsändande av samverkanspersonal till regionala aktörer
·         Deltar aktivt i planeringsuppgifter, försvarsplanering och totalförsvarsplanering, inom staben
·         Bidra till att utveckla både verksamheten och metoder. Det kan till exempel handla om hur vi hanterar vår civillägesuppfattning eller rapporterings- och informationsflödet
·         Genomföra civil-militär samverkan med myndigheter/organisationer och aktörer inom krishantering avseende samhällets stöd till Försvarsmakten som ett stöd vid försvars- och totalförsvarsplanering
·         Tjänstgöra som vakthavande befäl


KRAV
Kvalifikationer
·         Officersexamen samt HOP/SU/RO
·         B-körkort (Manuell)
·         Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Personliga egenskaper
För att du ska känna dig trygg i tjänsten tror vi att du som söker har byggt en trygghet i din arbetsroll samt erhållit livserfarenhet, som skall hjälpa dig att bidra till utveckling av det regionala totalförsvaret. Du är en god representant för Försvarsmakten och ett föredöme både som person och ledare. Du bygger ditt ledarskap på Försvarsmaktens värdegrund och du skall arbeta förtroendeingivande. Du har god social förmåga, god situationsanpassningsförmåga både vad avser eget ledarskap och som medarbetare. Du ska sätta Laget före Jaget.
Normal uthållighet samt god förmåga till improvisation.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

MERITERANDE
·         Kunskap om Försvarsmaktens beredskapssystem
·         Kunskap om Försvarsmaktens insatsverksamhet
·         Erfarenhet av arbete och samverkan på myndighetsnivå
·         God förmåga att hantera Microsoft Office applikationer
·         Dokumenterad/meriterad kunskap och erfarenhet av att arbeta i Microsoft SharePoint miljö
·         God förmåga att hantera Försvarsmaktens ledningssystem ISUS och SWECCIS
·         Tidigare erfarenhet av militär stabstjänst
·         Genomfört internationell tjänst i någon av FM operationer eller kunskap och erfarenhet om FM operationer och insatser
·         Intresse för försvarsmaktens uppdrag, att tillsammans med civila myndigheter och andra aktörer, gemensamt bygga det nya totalförsvaret och där du på ett kommunikativt sätt deltar i möten och aktiviteter på olika nivåer
·         God förmåga att hantera sekretessklassad eller hemligstämplad information

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Heltid för K-anställning/Visstid för T-anställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Arbetsort: Kungsängen
Tjänsteresor förekommer.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse under hösten/vintern 2023

Upplysningar om befattningen
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Görgen Karlehav, chef Samverkansavdelningen, alt stabschef Johan Svensson.
Båda nås via FM växel; 08-788 75 00, alt växelnummer Livgardet; 08-584 540 00. Vid frågor eller ytterligare upplysningar via mail, mrm-j9@mil.se

Fackliga företrädare
Seko: Kurt Ragnarsson
OFR/S: Anders Hamrén
OFR/O: Per-Erik Pallin
Saco-S: Margareta Hessling

Information om rekryteringsprocessen
Under anställningsprocessen kommer du att genomföra Säkerhetsprövningsintervju samt Registerkontroll.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-10-05. Till din ansökan vill vi att du bifogar CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Tydliggör även i ditt personliga brev om du söker till en Kontinuerlig tjänstgöring (YO/Specoff) eller Tidvis tjänstgöring (Reservofficer), samt hänvisning till referenspersoner.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 08 maj 2023
  • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2023-10-05

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan