Samverkansofficier, Mellersta Militärregionen

Om tjänsten

Mellersta Militärregionen (MR M)
Chefen för MR M med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och samhället, där ett aktivt samarbete med länsstyrelse, sjukvårdsregion, polisregion och trafikverket bedrivs. Vid behov leder även chefen för MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Samverkansofficerare
MR M stab är ett krigsförband lokaliserat i Kungsängen, Upplands-Bro. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare och civila medarbetare. Vid höjd beredskap kompletteras staben med tidvis tjänstgörande officerare och hemvärnssoldater.
Samverkansarbetet bedrivs inom ett stort område omfattande två civilområden och åtta län, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Örebro och Värmland vilket därmed kan medföra resor i tjänsten. Arbetet koncentreras på samverkan med myndigheter och andra civila aktörer. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter
·         Genomföra civil-militär samverkan med regionala myndigheter, exempelvis Länsstyrelsen (regional nivå), samt lokala myndigheter, exempelvis kommuner inom regionen (lokal nivå), där du är ansvarig direkt under chefen för samverkansavdelningen
·         Bidra till att Upprätthålla en aktuell lägesbild avseende civilläget inom MR M
·         Delta i krisberedskapssystemets nätverk, ex. regionala och lokala samverkansråd
·         Genomför utbildning i civil-militär samverkan inom FM och som stöd till andra myndigheter
·         Deltar, på uppdrag av Högkvarteret, i interregionalt internationellt samarbete
·         Delta i planering, utveckling och ledning av civil- militära samverkansövningar
·         Beredd medverka i utveckling och inriktning av civil-militär samverkan på central nivå i samverkan med HKV OPS J9
·         Beredd stödja HKV vid order och remissarbete
·         Beredd leda och samordna FM verksamhet och behov med civila samverkande aktörers behov och verksamhet inom egen militär region
·         Beredd stödja vid mottagande av samverkanspersonal från andra förband och civila aktörer
·         Beredd stödja vid avsändande av samverkanspersonal till regionala aktörer
·         Deltar aktivt i planeringsuppgifter, försvarsplanering och totalförsvarsplanering, inom staben
·         Bidra till att utveckla både verksamheten och metoder. Det kan till exempel handla om hur vi hanterar vår civillägesuppfattning eller rapporterings- och informationsflödet
·         Genomföra civil-militär samverkan med myndigheter/organisationer och aktörer inom krishantering avseende samhällets stöd till Försvarsmakten som ett stöd vid försvars- och totalförsvarsplanering
·         Tjänstgöra som vakthavande befäl

KRAV
Kvalifikationer
För vidare infomation om kravprofilen, vänligen sök upp annonsen på forsvarsmakten.se/ledigajobb

Övrigt
Anställningsform: Heltid för K-anställning/Visstid för T-anställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd
Arbetsort: Kungsängen
Tjänsteresor förekommer.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

Upplysningar om befattningen
Görgen Karlehav, alt Johan Svensson.
Nås via FM växel; 08-788 75 00, alt växelnr Livgardet; 08-584 540 00. Går även att maila, mrm-j9@mil.se

Fackliga företrädare
Seko: Kurt Ragnarsson
OFR/S: Anders Hamrén
OFR/O: Per-Erik Pallin
Saco-S: Margareta Hessling

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-10-05. Till din ansökan vill vi att du bifogar CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Tydliggör även i ditt personliga brev om du söker till en Kontinuerlig tjänstgöring (YO/Specoff) eller Tidvis tjänstgöring (Reservofficer), samt hänvisning till referenspersoner.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 08 februari 2024
  • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2024-03-09

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan