Du och din eldledningsgrupp befinner er mitt emellan motståndarens artillerield och ditt eget förband. Din grupp har fått i uppgift att med understöd av stridsflyg lokalisera, identifiera och bekämpa fiendens artilleripjäser. Plötsligt upptäcker du ett fientligt luftvärnssystem som skyddar motståndarens grupperingsplats. Du styr ditt förbands artillerield mot luftvärnet samtidigt som du ber flygplanen avvakta. Snart är hotet avvärjt och du kan leda in stridsflygplanen mot det primära målet.

Huvuduppgiften för alla som jobbar inom specialistinriktningen indirekt bekämpning sensor är att med olika metoder ta ut koordinaterna för var målet befinner sig och sedan vidarebefordra dessa till de som hanterar vapnet. Ni fungerar stödjande till stridande enheter.

Ni använder i huvudsak eldlednings- och observationsinstrument (EOI) eller eldledningspansarbandvagn (EPBV 90) för att ta ut koordinaterna, men tar också hjälp av karta, kikare och kompass. De speciella verktyg ni, och liknande grupper, använder ger tillägget "sensor" i befattningen.

Eldledningsgruppen har till uppgift att lokalisera mål för att dessa ska kunna bekämpas med flyg, artilleri, granatkastare eller direktriktade vapen. Du börjar din karriär som ställföreträdande chef för en medeltung eller lätt eldledningsgrupp.

Som ställföreträdande chef har du ansvar för gruppens materiel och att leda den indirekta elden. När du har blivit mer erfaren kan du bli chef över gruppen och ha ansvar för att leda flygunderstödet. Du utbildas då till FAC (Forward Air Controller), det vill säga den som via direktkontakt med flygplanet leder in flygbomber och kanoner.

Arbetet ställer stora krav på initiativförmåga, noggrannhet och precision vid lösandet av uppgifter. Det krävs också en god simultankapacitet, kunskaper i engelska och som eldledningsgruppchef måste du dessutom vara beredd på att fatta beslut under extremt korta tidsperspektiv.

Den lätta eldledningsgruppen uppträder enskilt i terrängen med tung utrustning, ett jobb som kräver att du är mycket fysiskt uthållig och självständig. Den medeltunga eldledningsgruppen uppträder tillsammans med de mekaniserade förbanden och i huvudsak med eldledningspansarbandvagn (EPBV), vilket ställer ännu högre krav på simultankapacitet och stresstålighet, då det inte är ovanligt att du behöver kunna lyssna på fler radionät samtidigt som ni genomför anfall.

Efter ett par år som gruppchef för en enhet kan du avancera mot ställföreträdande plutonchef eller en stridsledande befattning, till exempel för artilleriets sensorer.

Du studerar vid Markstridsskolan (MSS) i Kvarn samt vid Artilleriets stridsskola (ArtSS) i Boden. Utbildningen pågår i tre terminer där de första två är på MSS och den sista på ArtSS.

Under de första två terminerna fokuseras utbildningen på ämnen som krigsvetenskap, militärteknik, pedagogik, ledarskap under påfrestande förhållanden samt fysiskt stridsvärde och där teori varvas med praktik. 

Under den sista, befattningsinriktade terminen, får du fördjupade kunskaper och färdigheter inom indirekt eld och den befattning du ska tillträda i insatsorganisationen.

När du är klar med din utbildning påbörjar du din anställning vid artilleriregementet A9 i Boden. A9 är huvudplattform för utbildning inom indirekt bekämpning i Försvarsmakten och organiserar två haubitsbataljoner i insatsorganisationen. A9 är funktionsföreträdare för CAS (Close Air Support, markunderstöd från luften) och utbildar FAC-flygledare – de som leder in flyg för markmålsbekämpning.

Din huvuduppgift som specialistofficer inom indirekt bekämpning sensor är att understödja andra förband med att ta ut koordinaterna för var motståndaren befinner sig, för att kunna bekämpa målet med artilleri, granatkastare eller stridsflyg.

Liknande befattningar

Artilleriradargruppchef

Din huvuduppgift som specialistofficer inom indirekt bekämpning sensor är att med olika metoder ta ut koordinaterna för var målet befinner sig för att vidarebefordra dessa till stridande enheter.

Eldledninggruppchef granatkastare

Som eldledningsgruppchef lokaliserar du mål som granatkastare och artilleri sedan bekämpar, samt utbildar soldater i eldledningsgruppens olika befattningar.

Indirekt eld

Strid med understöd av indirekt eld.