Du har säkerställt att kvällens leverans av förnödenheter till basen är på ingång, men i din hand håller du ett alarmerande provresultat som visar att vattnet i området är otjänligt. Närmaste vattenreservoar ligger på andra sidan gränsen – där öppen strid pågår. Det är nu upp till dig att koordinera en vattenleverans över gränsen, samtidigt som det är livsnödvändigt att nya vårdutrymmen upprättas på basen för att förhindra utbrottet av en epidemi.

Utan logistik fungerar inget militärt förband. Som officer inom området försörjning kommer du att verka som stabsmedlem eller chef för en enhet vid ett insatsförband i Sverige eller utomlands.

Inom området försörjning finns fyra specialistinriktningar: Förplägnad, kommunikation, förnödenhet och sjukvård.

Förplägnad innefattar hantering av livsmedel, hygien och koktjänst.

Kommunikationsspecialisten förbereder försändelser för transport i luften och är uppdaterad kring de bestämmelser som gäller när materiel skickas över landsgränser, som tullklareringar och andra papper.

Förnödenhetsförsörjning omfattar bland annat att stödja andra enheter med drivmedel, reservdelar, ammunition och vatten

Sjukvårdstjänst kan handla om att upprätta vårdutrymmen åt sköterskor och läkare samt att arbeta för att förebygga smittspridning och förhindra epidemier, både inom förbandet och gentemot omgivningen.

Som chef eller ställföreträdare för en logistikenhet har du ansvar för personal och du måste därför vara en god och serviceinriktad ledare. Dessutom måste du vara drivande som person med bra framförhållning och planeringsförmåga, så att du snabbt kan lösa uppkomna problem och understödja andra enheter med god service.

Arbetstempot är stundtals högt och det är viktigt att du håller dig i fysisk form. Därför får du möjlighet att träna under arbetstid två till tre gånger i veckan. En stor del av arbetet genomförs i grupp vilket bidrar till ett väl utvecklad kamratskap och gemenskap.

En tänkbar karriärutveckling kan vara att du efter några år blir kompanichef eller lärare. Du kan även bli delaktig i materielutveckling och i framtagning av utbildningsanvisningar tillsammans med utvecklingsenheten.

För att bli officer inom försörjning mark väljer du officersprogrammets krigsvetenskapliga profil. Termin ett till tre går du på Försvarshögskolan Karlberg och läser grunderna i officersprogrammet. Under termin fyra och fem utbildas du mot funktion och befattning på Logistikskolan i Skövde. Skolan är placerad vid Trängregementet och utgör Försvarsmaktens kompetenscenter inom logistik. Termin sex är du tillbaka på Karlberg.

Efter din officersexamen anställs du som officer med en logistikbefattning motsvarande ställföreträdande plutonchef i insatsorganisationen.

Försörjningsofficeren inom mark leder enheter vars huvuduppgift är att stödja andra förband med logistiken, och säkerställer alltifrån tillgången till vatten, mat, drivmedel och ammunition till att förebygga smittspridning. Arbetsplatsen är på fältet i Sverige och internationellt.

Liknande befattningar

Försörjningsofficer flygvapnet

Som försörjningsofficer är det din uppgift att planera så att materiel och förnödenheter på ett effektivt och säkert sätt når förbanden inom utsatt tid.