Maskinen har stått ute i natt och ska nu göras redo för första flyguppdraget på platsen för insatsen: transport av trupp in i det operativa området med beredskap att evakuera sårade i helikoptern. Innan du kan påbörja kontrollen måste kapellskydden av. Själva kontrollen av helikoptern tar cirka en timme och innefattar bland annat påfyllning av olja och drivmedel, inre och yttre besiktning samt din obligatoriska dubbelkontroll av checklistan – Allt måste stämma.

Du kommer att arbeta som helikoptertekniker vid ett flygunderhållskompani inom två huvudsakliga områden: Klargöringstjänst och underhåll på helikoptrarna.

Huvuduppgiften för dig som helikoptertekniker är att se till att helikopterförbanden har fungerande helikoptrar och basmateriel. Flygmaterielen och din arbetsplats i hangaren på hemmaplan håller mycket hög standard. Det är en teknisk miljö med mycket elektronik, mekanik och verktyg.

Alla arbeten på helikoptern utförs enligt detaljerade föreskrifter som oftast är på engelska. För att kunna utföra arbetet på ett säkert och korrekt sätt måste du ha en väletablerad systemkännedom.

En stor del av tjänsten består också av underhållsdokumentation – att dokumentera det du själv gör på helikoptern. När du får en uppgift tar du fram de föreskrifter som beskriver hur jobbet ska göras och det är av yttersta vikt att inte missa något. Vad behöver du förbereda innan du byter en specifik del? Vilka efterkontroller måste göras?

Att ständigt upprätthålla hög flygsäkerhet är A och O för dig som helikoptertekniker. För detta krävs noggrannhet och en ansvarskänsla utöver det vanliga, och framför allt ett väl utvecklat säkerhetstänkande. Insatsverksamheten bedrivs i små arbetslag där teknikerna arbetar självständigt i tillfälligt upprättade hangarer både nationellt och internationellt.

Målsättningen är att Helikopterflottiljens tekniker ska ha ett flygtekniskt certifikat (B1) efter genomförd grundutbildning. Detta ger dig befogenheten att egenhändigt signera och leda flygunderhållsarbeten.

Utbildningen mot helikoptertekniker gör du i Halmstad där även majoriteten av Försvarsmaktens tekniska utbildningsverksamhet bedrivs.

Det finns tre utvecklingsvägar att tillgå efter grundutbildningen inom yrket:

  • Färdmekaniker/tekniker i flygtjänst
  • Avionik/eltekniker
  • Flygmaterieltekniker.
Helikoptertekniker vid ett flygunderhållskompani finns främst inom två huvudsakliga områden: Klargöringstjänst och underhåll på helikoptrarna. Huvuduppgiften för dig som helikoptertekniker är att se till att helikopterförbanden har fungerande helikoptrar och basmateriel.

Behörighetskrav

Kompletterande prövning

Sökande till denna befattning genomför en kompletterande prövning

Läs mer

Liknande befattningar

Flygmaterielmekaniker

Flygmaterielmekaniker gör helikopterunderhåll och införskaffar och ansvarar för reservdelar.

Flygmekaniker

Som flygmekaniker arbetar du med underhåll av flygplan, kontrollerar motor, luftintag, bromsar och däck och fyller på bränsle och syrgas, före och efter flygning.

Flygtekniker

Huvuduppgiften för specialistofficeren inom flygteknik är att se till att Försvarsmakten har tillgång till väl fungerande flygplan och obemannade luftfarkoster.