Du och din grupp färdas i en terränglastbil genom ett snötäckt skogslandskap i norra Sverige. Ni har fått order om att med kort varsel förstärka bevakningen av luftrummet i ett visst område och nu rör ni er mot platsen med den nödvändiga utrustningen: radarsystem och kraftförsörjning. Väl på plats arbetar ni snabbt och du fördelar uppgifterna bland specialistofficerarna i gruppen. Snart har ni upprättat den 20 meter höga masten och du rapporterar till högre chef att radartäckning nu finns för området.

Som ledningssystemsofficer i flygvapnet kan du ha mycket skiftande uppgifter eftersom ledningssystem är ett vitt begrepp. Till exempel kan du arbeta med upprättandet och driften av mobila och fasta radarstationer. Du kan också leda arbetet med den tekniska utrustningen som gör det möjligt för stridspiloter att kommunicera med flygstridsledare.

Begreppet ledningssystem innefattar olika typer av sambands- och informationssystem som radiosystem, datoriserade nätverk och kraftförsörjning. Som officer inom ledningssystem måste du därför vara en duktig tekniker med kunskap om de olika ledningssystem som du och din personal arbetar med. Samtidigt bör du ha ledaregenskaper och trivas i rollen som chef. Det är ditt ansvar att leda och utveckla arbetsgruppen.

Gemensamt för alla uppgifter du kan ha som ledningssystemsofficer är att du leder och planerar arbetet på plats, oavsett om det är i ett skogsparti i norra Sverige eller i en underjordisk anläggning för stridsledning och luftbevakning. Du kan både arbeta från en fast grupperingsplats och skickas ut på olika uppdrag i Sverige eller utomlands.

Områden som du kan få särskilda kunskaper inom som ledningssystemofficer är till exempel:

  • hur du framför tunga fordon med släp
  • terrängkörning
  • transport av farligt gods
  • transportabla master
  • flygradiosystem
  • radiolänkssystem
  • höghöjdsarbete
  • strid
  • ledarskap

Eftersom ledningssystem hela tiden utvecklas med nya komponenter är det viktigt att du ser till att både du själv och din personal har rätt kunskaper.

Efter några års yrkeserfarenhet inom verksamheten för ditt arbetsområde kan du få större ansvarsområden, både för arbetsområdet ledning och för personalen.

Som ledningssystemsofficer är du officer och tekniker inom ledningssystem.