Insekterna surrar och luften är tung av fukt. Under natten flyttar ni ert läger närmare insatsens centrum. Din uppgift är att upprätta en sjuksal för vård av sårade. Dina soldater sitter i skuggan och väntar på order, intill högar med verktyg och byggmaterial. Du har undersökt var insekterna är talrika, i vilken riktning slaskvattnet rinner och vilka träd ni ska ta bort för att öka luftgenomströmningen. Nu kan ni börja.

Logistik är en förutsättning för all verksamhet inom ett insatsområde – tillgången till exempelvis vatten, mat, drivmedel och ammunition kan vara avgörande för att uppgiften ska kunna lösas.

Som officer inom specialistområdet försörjning mark är du chef för en mindre enhet vid ett insatsförband i Sverige eller utomlands. I din roll som ansvarig för all markbunden logistik med tillhörande materielsystem har du en mycket viktig funktion att fylla.

I ansvaret ingår, beroende på vilken inriktning du valt, materielvård, att lasta på och av lastbilar och stridsfordon, fylla på bränsle, stå till tjänst med reservdelar, förebygga smittspridning och epidemier samt att förse alla i förbandet med mat och vatten.

Du placeras på ett förband som har sin huvudsakliga verksamhet inom markarenan. Du kommer också att vara instruktör med ansvar för att utbilda soldater inom ditt kompetensområde. Du kan även vara delaktig i materielutveckling och i framtagning av utbildningsanvisningar.

För alla inriktningar krävs först och främst att du är mycket serviceinriktad eftersom din uppgift är att understödja andra enheter. Du kommer att stöta på problem som måste lösas snabbt. För det krävs att du är framåt och drivande som person samt att du har god framförhållning.

Arbetstempot är stundtals högt och det är viktigt att du håller dig i form. Därför får du möjlighet att träna under arbetstid två till tre gånger per vecka. En stor del av arbetet genomförs i grupp under olika förhållanden vilket bidrar till en väl utvecklad kamratskap.

Du som väljer den första inriktningen, förplägnadstjänst, är kockutbildad och blir chef för den enhet som ansvarar för hantering av livsmedel, hygien och koktjänst.

Väljer du inriktningen kommunikationstjänst förbereder du försändelser för transport i luften och är uppdaterad kring de bestämmelser som gäller när materiel skickas över landsgränser, som tullklareringar och andra papper. Som person är du drivande och noggrann.

Inom förnödenhetsförsörjning blir du chef för den enhet som ansvarar för försörjningen av bland annat drivmedel, reservdelar, ammunition och vatten mot andra enheter. Du har en god förståelse för vilka behov som finns och kan planera i flera steg framåt.

Inom inriktningen sjukvårdstjänst blir du chef för en enhet som har sjukvårdstjänst som huvuduppgift. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att upprätta vårdutrymmen åt sköterskor och läkare samt att arbeta för att förebygga smittspridning och förhindra epidemier, både inom förbandet och gentemot omgivningen.

Som studerande till specialistofficer inom försörjning läser du tre sammanhängande terminer vid Logistikskolan i Skövde.

Specialistofficer inom försörjning mark leder enheter som jobbar med logistiken runt livsmedel, vårdmateriel, försändelser eller drivmedel och ammunition.

Liknande befattningar

Förnödenhetsbefäl

Som förnödenhetsbefäl på ett fartyg jobbar du med matsedelsplanering, livsmedelsinköp, tillagning, redovisning och ser till att besättningen blir mätta och nöjda.

Specialistofficer försörjning flygvapnet

Som specialistofficer inom försörjning flyg är det din uppgift att se till så att personalen får mat och vatten, att det finns ammunition, drivmedel och reservdelar till flygplanen och att transporter över landsgränser fungerar enligt gällande bestämmelser.