En vägbomb har just detonerat i insatsområdet där ditt förband befinner sig och en soldat ligger skadad ett par mil från basen. Inom 15 minuter ska två helikoptrar vara i luften och på väg för att evakuera den skadade. Men först behöver besättningen en kortfattad genomgång av säkerhetsläget. Hur ser hotbilden ut i operationsområdet? Har någon fientlig aktivitet observerats där nyligen? Du kommer att ha ungefär en minut på dig att förbereda besättningen och nu står du i ett mötesrum och gör dig redo. Du andas djupt och går igenom för dig själv vad du ska säga. Det finns ingen tid för tvekan och inget utrymme för misstag.

I denna befattning kommer du att vara ditt förbands expert inom underrättelse- och säkerhetstjänst. Din uppgift är att ha en överblick över säkerhetsläget på förbandet och att bidra med analyser och underrättelser som kan användas som beslutsunderlag vid olika operationer.

Du kommer att tjänstgöra nära piloterna och den övriga besättningen. Din kunskap kan komma att behöva levereras med kort varsel och därför bör du ha förmågan att tempoväxla och att arbeta med små tidsmarginaler.

Under ditt arbete kommer du att få ta del av stora mängder information och det är upp till dig att sålla, hitta samband och värdera informationen. Att ha en analytisk förmåga är alltså en nyckelegenskap i denna befattning.

Att förmedla underrättelserna vidare är en annan av dina arbetsuppgifter. Du bör därför inte vara främmande för att prata inför större grupper. Att behärska engelska är viktigt då du kommer att delta i internationella insatser och övningsverksamhet.

I din roll kommer du att bland annat att arbeta inom den så kallade MSE-funktionen (Mission Support Element). Det är den funktionen i ett flygförband som leder och planerar flygverksamheten och som stödjer besättningen när den utför sina uppdrag.

Dina arbetsuppgifter kan se olika ut beroende på var du tjänstgör. Du kan till exempel tjänstgöra inom ett helikopterförband, på en stridsflygsdivision eller med mer markinriktad underrättelseverksamhet.

Underrättelsetjänst är den verksamhet inom Försvarsmakten som går ut på att inhämta och bearbeta information och sedan förmedla den vidare. Det kan handla om hot mot Sverige och svenska intressen, som till exempel främmande makters styrkor och svagheter. Informationen kan sedan användas för att försöka förutse händelseutvecklingen i en viss situation och förbereda sig inför den.

Säkerhetstjänsten skyddar Försvarsmakten mot säkerhetshot. Med säkerhetshot menas exempelvis främmande makters underrättelsetjänst, kriminalitet och terrorism.

Din uppgift är att ge piloter information om områden där de kan komma att göra operationer. Du kommer även att ha god insikt i säkerhetsläget på förbandet.