Natten i insatsområdet är stjärnklar. Utrustningens skärmar och blinkande lampor sprider ett svagt ljus i tältet. Ni är ett litet förband som spanar på en motståndargrupp från en plats utanför tätbebyggelsen där de gömmer sig. Just nu är allt lugnt för dig och dina mannar på nattjänsten. Maskinernas surrande och signaler blandas med ljud från insekter och enstaka större djur utanför. Men när som helst kan något hända.

Grunden i telekrigsförbandens arbete är signalspaning, det vill säga att utnyttja en motståndares signalering till att skapa underrättelser. Med avancerade tele- och datatekniska system skapas en bild av motståndaren – en underrättelseprodukt. Den hjälper den taktiska chefen att ta rätt beslut och ger korrekta fakta till de som sköter vapensystemen. Som specialistofficer inom telekrig är du både operatör och instruktör inom ditt område såväl som i soldatfärdigheter.

I vissa enheter ingår även system för att aktivt bekämpa motståndarens signalering – så kallad telestörning. Störning ska göra det svårare för motståndaren att leda sin verksamhet. Även vilseledande signalering kan användas för att försöka lura fienden.

Som specialistofficer inom telekrig mark har du en nyckelroll i våra telekrigsförband. Du är expert på en eller flera tekniker, tjänstgör som operatör i insatsenheter och arbetar med utbildning och utveckling på hemmaförbandet.

Som specialistofficer får du först en grundläggande telekrigsutbildning för att sedan successivt fördjupa dig inom ett specialområde. Genom att du under din tjänstgöring växlar mellan att utbilda dig själv och andra utvecklar du hela tiden din kompetens. Du kommer ofta att få pröva dina färdigheter såväl skarpt som i träning. Exempel på kunskaper som du skaffar dig är systemfärdighet i mycket tekniskt avancerade telekrigssystem samt i främmande språk.

Internationella insatser är en naturlig del i din karriär så det är viktigt att du har god förmåga att verka i markstrid liksom bra fysik. Fältdugligheten är central oavsett vilket uppdrag du har eller förbereder dig på.

Du utbildas vid Ledningsskolan vid Ledningsregementet i Enköping. Din utbildning består av två huvuddelar där den första är gemensam för alla utbildningsinriktningar. Den andra delen utbildas du mot inriktningarna ledningssystem och informationsoperationer.

Specialistofficer inom telekrig arbetar med avancerad teknisk utrustning med att spana på och störa motståndaren samt att utbilda soldater.

Liknande befattningar

Militärtolk

Som militärtolk bidrar du med dina kunskaper om språk och kulturer för att underlätta kommunikation och samarbeten i internationella insatser.

Specialistofficer samband

Som specialistofficer samband jobbar du med avancerade tekniska hjälpmedel som samlar in och distribuerar information för att koordinera insatser, du lär dig hela tiden mer om tekniken samt utbildar soldater i den.