Du befinner dig i luften på väg till ett område utomlands som drabbats av en svår naturkatastrof. Det är en lång flygning och er uppgift när ni kommer fram är att landsätta personal och materiel med hjälp av fallskärm.

Ditt arbete i luften är krävande. Grunden för att utveckla dina färdigheter är övning och åter övning. Därför flyger du regelbundet, dels skarp verksamhet men du deltar även i övningar både i Sverige och internationellt. Tiden på marken ägnas åt planering och utvärdering av flyguppdrag, varvat med idrottspass på arbetstid för att du ska hålla dig i god fysisk form. 

Att få förtroende att själv flyga och ansvara för ett flygplan inger en stark känsla av tillfredsställelse. Du blir aldrig fullärd i ditt yrke utan utvecklar hela tiden dina förmågor, både i luften och på marken, såväl nationellt som internationellt.

Dina flyguppdrag kommer att variera beroende på vilket flygsystem du är utbildad i men den internationella arenan är en naturlig del av transportflygpilotens arbetsfält. Du kommer att ha en viktig uppgift som pilot på någon av flygsystemen där uppdragen kan vara last- och persontransporter, luftburen signalspaning eller att bistå människor som befinner sig i krigs-, kris-, eller nödsituationer.

Under de första åren är du styrman med ett nära samarbete med befälhavaren, kaptenen, innan du själv har möjlighet att bli kapten. Du ingår som en del i det team som utgör transportflygbesättningen. Teamets uppgifter kan vara att transportera materiel, personal eller att framföra något av de plan som arbetar med signalspaning och underrättelseinhämtning. 

I oroshärdar utomlands med mindre möjligheter till planeringsstöd av flyguppdragen ställs din improvisationsförmåga på prov. Utmaningarna är spännande och bidrar till din personliga utveckling. Ett stabilt psyke och god fysik är av yttersta vikt.

Efter ett antal år i yrket kommer du att ha möjlighet arbeta som flyginstruktör. Om du anses lämpad har du även möjlighet att ytterligare kompetensutveckla dig mot en befattning inom divisionsledningen där du är med och påverkar utvecklingen av verksamheten. Du jobbar då med långsiktig planering och framförhållning – samtidigt som du fortfarande flyger hela tiden.

För att bli transportflygpilot väljer du officersprogrammets aviatiska profil. Första till fjärde terminen studerar du vid Försvarshögskolan/Militärhögskolan Karlberg i Stockholm och läser de teoretiska grunderna för att bli officer. Femte och sjätte terminen består av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Då genomför du den grundläggande flygutbildningen vid Flygskolan på Malmen i Linköping.

Därefter följer ett halvår grundläggande taktisk utbildning i Linköping för att sedan fortsätta med drygt ett års utbildning på trafikflyghögskolan i Ljungbyhed. När du har tagit dina civila flygcertifikat fortsätter utbildningen med typinskolning för det flygsystemet som du ska arbeta i. Flygsystemen kan vara TP 84 Hercules, TP 100 , S 100 D, TP 102, S 102 B eller Boeing C-17

Som transportflygpilot har du möjlighet att kompetensutvecklas mot ledande befattningar. Transportflygpilotens uppgift är att transportera materiel och personal. Ytterligare uppgifter är luftlandsättning och taktisk transport.

Behörighetskrav

  • Grundkrav
  • Svenska 2 (B)
  • Matematik 2 (B)
  • Samhällskunskap 1 (A)
  • Min-/max längd: cirka 160-190 centimeter, vissa delmått är avgörande

Kompletterande prövning

Sökande till denna befattning genomför en kompletterande prövning

Läs mer

Liknande befattningar

Helikopterpilot officer

Som officer kan du, efter flera års flygtjänst, inrikta dig mot att axla uppgifter i en flygledande befattning.

Helikopterpilot specialistofficer

Som specialistofficer är huvuduppgiften flygtjänst och skarpa flyguppdrag. Efter flera års flygtjänst kan du bli flyglärare eller testpilot.

Stridspilot

Som stridspilot flyger du JAS 39 Gripen i olika flyguppdrag. Stabilt psyke och god fysik krävs för att hantera påfrestningarna du utsätts för i flygplanet. Personlig mognad, öppenhet och ödmjukhet är egenskaper som värderas högt. Det är en krävande tjänst och lång utbildning, därför är den anpassad med successivt ökande belastning för att du som uttagen skall få optimala möjligheter att bli så bra som möjligt.