Mätvärdena är motstridiga och ni måste skicka upp en ballong till. Helst närmare målet. Det är natt och terrängen är svårforcerad. Samtidigt viner fiendens artillerield ovanför – på väg mot lägret där dina kamrater är. Ni deltar i en internationell insats och mitt i striderna har fienden omgrupperat. Din uppgift är att utröna hur vädret påverkar era projektiler, så att motelden siktas in rätt mot de nya målen.

Huvuduppgiften för alla som jobbar inom specialistinriktningen indirekt bekämpning sensor är att med olika metoder ta ut koordinaterna för var målet befinner sig och sedan vidarebefordra dessa till de som hanterar vapnet. Ni fungerar stödjande till stridande enheter.

I väderplutonen använder ni i huvudsak heliumballonger med GPS-reflektorer samt karta, kikare och kompass.

Som gruppchef på en väderpluton ansvarar du för en liten självständig grupp om tre personer. Ni färdas med bil och har med er heliumballonger utrustade med GPS-reflektorer som ni släpper upp för att ta reda på vindstyrka, temperatur, lufttryck – allt som kan påverka uträkningen av koordinaterna för var målet befinner sig.

Efter ett par år som gruppchef för en enhet kan du avancera mot en stridsledande befattning, till exempel för artilleriets sensorer, eller mot ställföreträdande plutonchef.

Du studerar vid Markstridsskolan (MSS) i Kvarn samt vid Artilleriets stridsskola (ArtSS) i Boden. Utbildningen är uppdelad i tre block.

Det första blocket fokuserar på teoretiska ämnen som krigsvetenskap, militärteknik, ledarskap under påfrestande förhållande samt fysiskt stridsvärde. Därpå följer det funktionsinriktade blocket som varvar teoretisk kunskap med praktisk förmåga i allt större utsträckning.

Det sista, befattningsinriktade, blocket genomförs efter din examen och anställning. Här får du fördjupade kunskaper och färdigheter i den befattning du ska tillträda i insatsorganisationen.

När du är klar med din utbildning påbörjar du din anställning vid artilleriregementet A9 i Boden. A9 är huvudplattform för utbildning inom indirekt bekämpning i Försvarsmakten och organiserar två haubitsbataljoner i insatsorganisationen. A9 är funktionsföreträdare för CAS (Close Air Support, markunderstöd från luften) och utbildar FAC-flygledare – de som leder in flyg för markmålsbekämpning.

Din huvuduppgift som specialistofficer inom indirekt bekämpning sensor är att med olika metoder ta ut koordinaterna för var målet befinner sig för att vidarebefordra dessa till stridande enheter.

Liknande befattningar

Artilleriradargruppchef

Din huvuduppgift som specialistofficer inom indirekt bekämpning sensor är att med olika metoder ta ut koordinaterna för var målet befinner sig för att vidarebefordra dessa till stridande enheter.