Behörighetskrav - Specialistofficersutbildning

För att vara behörig till specialistofficersutbildning behöver du som sökande bland annat uppfylla krav på militär erfarenhet och utbildning.

Behörighetskrav

För att kunna bli antagen till specialistofficersutbildningen krävs att du:

 1.  Är svensk medborgare,

 2. Har varit anställd som gruppbefäl, soldat eller sjöman under minst sex månader eller har fullgjort någon av följande utbildningar med godkänt resultat:

  a) grundutbildning med värnplikt om minst sex månader enligt
lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,

  b) grundläggande militär utbildning om minst sex månader enligt förordningen (2009:4) om grundläggande militär utbildning inom Försvarsmakten,

  c) grundläggande och kompletterande militär utbildning om minst sex månader enligt förordningen (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten, eller

  d) militär grundutbildning om minst sex månader enligt
 förordningen (2015:613) om militär grundutbildning.

 3. Har en gymnasieexamen eller validerade och översatta utländska betyg som uppfyller motsvarande krav.

 4. Har genomfört antagningsprövning med godkänt resultat.

 5. Har genomgått gruppbefälsutbildning med godkänt resultat.

För att kunna bli antagen mot vissa befattningstyper krävs att den sökande, även uppfyller de särskilda krav som Försvarsmakten beslutat. Vilka befattningar som kräver särskild behörighet går att läsa om i kravprofilsdokumentet.

Om du genomför militär grundutbildning vid tiden för ansökan kan du antas förutsatt att du blir godkänd på grundutbildningen senast när specialistofficersutbildningen börjar.

Försvarsmakten får besluta om undantag från krav på tjänstgöringstid om det finns särskilda skäl.