Säkerhetsprövning inför grundutbildning

För att du ska kunna bli inskriven till värnplikt och delta i Försvarsmaktens säkerhetskänsliga verksamhet måste du uppfylla kraven för en godkänd säkerhetsprövning. Säkerhetsprövningen genomförs efter mönstringen och består av två delmoment: en grundutredning och en registerkontroll.

Intervju/ säkerhetsprövning, bilder på civila medarbetare
Intervju/ säkerhetsprövning, bilder på civila medarbetare
Foto: Jan Sjöberg

Grundutredningen

Säkerhetsprövningen går ut på att skapa personkännedom om dig. Under grundutredningen får du träffa en utredare som intervjuar dig. Utredaren tar referenser och kontrollerar dina betyg och intyg.

Du måste själv ta med dina betyg och kontaktuppgifter till en referens. Om dessa underlag inte lämnas in kommer det påverka helhetsbedömningen av dig, och det kan leda till att du inte blir godkänd.

Kontroll av betyg och intyg

För att säkerställa din utbildnings- och arbetslivsbakgrund ska du ta med en vidimerad kopia av ditt betyg. Om du har en eftergymnasial utbildning tar du istället med dig en vidimerad kopia av ditt betygsdokument eller examensbevis.

Vad betyder "vidimierad kopia"?

Att en kopia är vidimerad innebär något av följande:

  1. En person intygar att kopian stämmer överens med handlingen i original genom att ange "Vidimerad" på dokumentet. Personen ska även ange namn (textat), datum och telefonnummer direkt på kopian.
  2. Kopian vidimeras direkt av gymnasieskolan alternativt av det lärosäte som utfärdat betyget eller examen, genom underskrift (textat namn) samt stämpel i original.

Referenstagning

En del av säkerhetsprövningen innebär att vi inhämtar uppgifter om dig och dina personliga förhållanden från en referens. Du väljer själv en person att vara din referens. Med fördel är det någon som du inte har en nära relation till, exempelvis en lärare, tränare eller arbetsgivare.

Säkerhetsprövningsintervju

Under säkerhetsprövningsintervjun får du svara på frågor om dig själv rörande bland annat medborgarskap, livssituation och kontaktnät. Uppgifterna utgör en viktig del i helhetsbedömningen av din lojalitet, pålitlighet samt sårbarhet, sett ur ett säkerhetsperspektiv.

Om du även har andra medborgarskap är det bra om du tar reda på vilka skyldigheter du har gentemot dessa länder avseende värnpliktstjänstgöring eller annan militär tjänstgöring.

Inför säkerhetsprövningsintervjun kommer du att få fylla i ett självrapporteringsformulär. Du fyller i blanketten efter att mönstringsprocessen är avslutad, alltså efter att du träffat inskrivningshandläggaren och fått ditt preliminära inskrivningsbesked.

Efter säkerhetsprövningsintervjun görs det en bedömning om du uppfyller kraven för en godkänd säkerhetsprövning eller inte. Alla befattningar i Försvarsmakten är säkerhetsklassade, så om du inte uppfyller kraven i säkerhetsprövningen kan du inte bli aktuell för värnplikt.

Registerkontroll

Om du uppfyller kraven för en godkänd grundutredning är nästa steg en registerkontroll som Säkerhetspolisen genomför. En registerkontroll innebär att Säkerhetspolisen kontrollerar om du förekommer i exempelvis belastningsregistret, misstankeregistret eller Säkerhetspolisens register. Uppgifter hämtas löpande under hela den tid som du är krigsplacerad i Försvarsmakten.

Beslut i ärende om säkerhetsprövning

Efter registerkontrollen beslutar Försvarsmakten om du uppfyller kraven för en godkänd säkerhetsprövning eller inte. Plikt- och prövningsverket informerar dig därefter om beslutet påverkar din inskrivning.

Om du inte godkänns kommer du med anledning av sekretess inte få veta varför. Ett beslut i ärende om säkerhetsprövning kan inte överklagas.

Efter grundutbildningen

Efter grundutbildningen placeras du i Försvarsmaktens krigsorganisation. Säkerhetsprövningen genomförs kontinuerligt under hela den tid som krigsplaceringen kvarstår. Det innebär att registerkontrollen löper så länge du är krigsplacerad i en befattning som är placerad i säkerhetsklass.

När din krigsplacering upphör avslutas säkerhetsprövningen. Krigsplaceringen som värnpliktig gäller i tio år efter det senaste tjänstgöringstillfället, men längst till och med det år du fyller 47 år.

Särskilt om befattningar i högre säkerhetsklass

Om du ska placeras på en befattning i högre säkerhetsklass genomförs en ny fördjupad säkerhetsprövning av det förband som ansvarar för din grundutbildning. Innan du kan påbörja befattningsutbildningen ska det finnas en godkänd säkerhetsprövning i rätt säkerhetsklass.