Förband

På denna sida kan du läsa om våra förband, skolor och centrum. Du tillhör någon av dessa enheter vid din utbildning och tjänstgöring.

F 17; jas; 39; gripen; luftstrid; pilot
Blekinge flygflottilj – F 17

Blekinge flygflottilj har alltid en grupp JAS 39 Gripen beredda för att gå upp i luften och skydda Sveriges gränser. Här kan du bland annat arbeta som pilot, flygtekniker eller meteorolog. Blekinge flygflottilj finns i Blekinge, Halmstad, Skåne, Värnamo och på Gotland.

Amanda Eriksson ser möjligheter i att utvecklas i sin nya befattning som gruppchef
Bodens artilleriregemente – A 8

Bodens artilleriregemente ansvarar för Försvarsmaktens förmåga till indirekt bekämpning, att skjuta mot mål som är utom synhåll. Förbandet utvecklar materiel och metoder för att kunna använda artilleri. Förbandet kan upptäcka och träffa mål på långa avstånd, med hög precision, i alla tänkbara väderförhållanden.

Invigningsceremoni för nyöppnandet av Dalregementet I13 i Falun.
Dalregementet – I 13

Dalregementet, I 13, är ett av de fem nya regementen som riksdagen beslutade om i Försvarsbeslut 20. Dalregementet blir ett modernt lätt infanteri som utbildar två fristående skyttebataljoner - för skyddet av förbindelserna till Oslo och för skyddet av viktiga totalförsvarsanläggningar.

Under oktober 2019 övade marinen väpnad strid i övningen Swenex. Ett av de deltagande fartygen var HMS Ven som dessutom bärgade en del av övningsminorna som användes under övningen.
Fjärde sjöstridsflottiljen – 4.sjöstridsflj

Fjärde sjöstridsflottiljen är ett insatsförband med en verksamhet som är inriktad mot att vidmakthålla och utveckla förmågan till väpnad sjöstrid. Flottiljens ledningsstab, tio fartyg och röjdykardivision på västkusten upprätthåller beredskap för att genomföra insatser, både nationellt och internationellt. Flottiljen är baserad på Berga söder om Stockholm och Skredsvik i Gullmarsfjorden utanför Uddevalla.

HMS Södermanland på väg att förtöja i Göteborg.
Första ubåtsflottiljen – 1.ubflj

Första ubåtsflottiljen är Sveriges enda ubåtsförband. Flottiljens främsta uppgift är att hämta in information om andra fartyg. För att göra det används sonar, signalspaningsutrustning, periskop och radar. Första ubåtsflottiljens ubåtar har även torpeder som kan användas bekämpning av mål. Första ubåtsflottiljen har alltid en ubåt i beredskap för att skickas ut på internationella uppdrag. Förbandet ansvarar även för Försvarsmaktens ubåtsräddningsresurs, ett fartyg och en ubåtsräddningsfarkost, URF, som kan rädda besättningen från en sjunken ubåt. Första ubåtsflottiljen finns i Karlskrona.

Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum – FMDNC

Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum, FMDNC, har ansvar för att utbilda och utveckla inom Försvarsmaktens dykeriverksamhet. FMDNC gör även prov och försök när ny dykarutrustning ska tas fram och genomför haveriutredningar efter dykarolyckor.

Försvarsmaktens HR centrum, HRC, FMHRC. Personal, Rekrytering.
Försvarsmaktens HR-centrum – FM HRC

Försvarsmaktens HR-centrum, FM HRC, är ett kompetenscentrum för personaltjänst, human resources. Försvarsmaktens HR-centrum stödjer förbanden med bland annat rekrytering, bemanning, utveckling och avveckling av personal, personaladministration och arbetsmiljöfrågor.

Försvarsmaktens internationella centrum – Swedint

Försvarsmaktens internationella centrum, Swedint, förbereder och utbildar svenska och utländska officerare, poliser och civila tjänstepersoner. Utbildningen sker inför arbete i multinationella fredsoperationer inom ramen för EU, FN och Nato/PFF (Partnerskap för fred).

Försvarsmaktens tekniska skola – FMTS

Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, har sitt huvudsäte i Halmstad. Skolan bedriver teknisk utbildning inom alla försvarsgrenar och är Försvarsmaktens största skola. FMTS har funktionsansvar för teknisk tjänst inom Försvarsmakten, vilket innebär att följa utvecklingen i teknikområdet och föreslå förändringar och förbättringar. FMTS insatsförband är den tekniska bataljonen som har verksamhet i Revinge, Eksjö, Skövde, Kungsängen, Boden och Halmstad. I Halmstad har den tekniska bataljonen sin stab och ledningsfunktion. Bataljonen stödjer förband med teknisk tjänst.

Genrebilder FMTIS
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband - FMTIS

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, ansvarar för myndighetens teletekniska infrastruktur. Den är avgörande för att Försvarsmakten ska kunna kommunicera och leda nationellt och internationellt. Därför pågår verksamheten vid FMTIS dygnet runt, såväl i fred som i kris och krig. FMTIS har verksamhet på 31 orter i hela Sverige och ledningen finns placerad i Örebro. Två tredjedelar av personalen på FMTIS är civil, och den delen utgörs av systemingenjörer, driftoperatörer och IT-specialister bland mycket annat.

Försvarsmedicincentrum – FömedC

Försvarsmedicincentrum, FömedC, ansvarar för Försvarsmaktens hälso- och sjukvård genom utveckling och produktion av försvarsmedicinska förmågor. Försvarsmedicincentrum arbetar också med miljö- och hälsoskyddsfrågor, utveckling av sjukvårdsmateriel och försörjning av sjukvårdsförnödenheter. Förbandet utbildar och rekryterar även sjukvårdspersonal för hela Försvarsmaktens behov.

Pansarskyttesoldat på Gotland.
Gotlands regemente - P 18

Gotland pekas ut som ett av flera strategiskt viktiga områden i Sverige. Gotlands regemente återupprättades den 1 januari 2018 för att stärka Försvarsmaktens närvaro på den strategiskt viktiga ön. Sedan 2020 utbildas återigen värnpliktiga på P 18 och förbandet kommer stegvis att tillföras fler förmågor fram till 2030.

Göta ingenjörregemente – Ing 2

Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Förbandet utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter. Göta ingenjörregemente finns i Eksjö.

Trängregementets Movcon-pluton, transportsamordningspluton, i Visby hamn. 170 fordon från Lv 6 lastas av färjan i Visby hamn.
Göta trängregemente – T 2

Göta trängregemente stöttar hela Försvarsmakten inom logistik. Det kan vara exempelvis förnödenhetsförsörjning, kommunikations- och sjukvårdstjänst. Det är en förutsättning för att insatsförbanden i Försvarsmakten ska kunna lösa sin uppgift. Göta trängregemente är en viktig del för de förband som deltar i internationella insatser. Här finns också Försvarsmaktens logistik- och motorskola. Göta trängregemente finns i Skövde.

Helikopterflottiljen – Hkpflj

Helikopterflottiljens främsta uppgift är att utbilda en helikopterbataljon med mark- och sjöoperativ inriktning. Bataljonen kan arbeta vid insatser i Sverige och vid internationella insatser. Helikopterflottiljen är Försvarsmaktens enda helikopterförband och därför en viktig komponent i dagens sammansatta förband och insatser. Helikopterflottiljen finns i Kallax, Malmslätt och Ronneby.

Hemvärnets stridsskola – HvSS

Hemvärnets stridsskola leder chefsutbildning, utbildningssamordning och kvalitetsuppföljning för all utbildning riktad mot hemvärnsförband. Dessutom ansvarar skolan för utveckling av utbildningsmetoder, organisation, metodik och rekrytering inom Hemvärnet. Hemvärnets stridsskola finns utanför Södertälje.

Ledningsregementet – LedR

Ledningsregementet arbetar med bland annat ledning, samband, telekrigföring, meteorologi och oceanografi. Förbandet skapar förutsättningar för Försvarsmakten att lyckas med uppgifter på mark, sjö och i luft. Ledningsregementet finns i Enköping, Strängnäs, Karlskrona, Boden, Stockholm och Uppsala.

Livgardet – LG

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största militära förband med många olika ansvarsområden. Bland annat utbildar Livgardet alla som ska delta i internationella insatser. Förbandet ansvarar för Högvakten, som bevakar de kungliga slotten och deltar vid högtidliga ceremonier, liksom Försvarsmusiken och Försvarsmaktens insatshundar. Livgardet utvecklar även Försvarsmaktens förmåga inom militärpolisområdet och ansvarar för flera hemvärnsgrupper. Livgardet har sin huvudverksamhet i Kungsängen och i Stockholm, men finns även i Sollefteå, Falun, Gävle, Märsta, Göteborg och Karlskrona.

Livregementets husarer – K 3

Livregementets husarer kännetecknas av rörlighet, snabbhet och uthållighet. Här utvecklas och utbildas underrättelseförband, luftburna förband och nationella skyddsstyrkor. K 3 bedriver också verksamhet inom överlevnads- och fallskärmstjänstområdet. Livregementets husarer finns i Karlsborg.

Luftstridsskolan – LSS

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fem flygvapengemensamma skolor: Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, R3-skolan och Basbefälsskolan. Luftstridsskolan bedriver på uppdrag av Högkvarteret utveckling av materiel, metoder och förband som är verksamma inom luftarenan. Luftstridsskolan ansvarar ock för ständig övervakning av Sveriges luftrum genom Stridslednings- och Luftbevakningsbataljonen som varit insatt dygnet runt sedan 1952.

Luftvärnsregementet – Lv 6

Luftvärnsregementet är en del av armén och arbetar från marken – men med luften som det huvudsakliga arbetsområdet. Övervakning av luften sker med hjälp av radar och samarbete med flygstridskrafterna. Luftvärnsregementets uppgift är att bevaka och skydda luftrummet från hot, i insatser i Sverige eller utomlands. Luftvärnsregementet finns i Halmstad.

Marinbasen – MarinB

Marinbasens uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat teknisk tjänst, sjöövervakning och logistik. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona men finns även i Stockholm och Göteborg.

Markstridsskolan

Markstridsskolan utbildar officerare som ska verka i insatsförbanden. Skolan ansvarar även för utveckling inom markstridsområdet. Skolan arbetar ständigt med att förbättra markstridskrafterna för att möta framtida krav. Vid Markstridsskolan kan du som har specialistkompetens inom olika områden arbeta med allt från soldatens personliga utrustning till vapensystem. Markstridsskolan finns i Skövde och utanför Linköping.

Militärhögskolan Halmstad – MHS H

Militärhögskolan Halmstad, MHS H, utbildar blivande yrkes- och reservofficerare. Dessutom vidareutbildas specialistofficerare mot högre specialistofficersbefattningar. MHS H ansvarar för att grundutbildningen genomförs med hög kvalitet runt om i landet. Skolan har även ett samordnings- och uppföljningsansvar för den förberedande officersutbildningen, all specialistofficersutbildning och huvuddelen av reservofficersutbildningen. MHS H innefattar också Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (FMLOPE). Skolan ligger i Halmstad.

Militärhögskolan Karlberg – MHS K

Militärhögskolan Karlberg är en akademisk miljö genom samarbetet med Försvarshögskolan som ansvarar för utbildning inom ämnena krigsvetenskap (stridsteknik, taktik och strategi), militärteknik, ledarskap, fysiskt stridsvärde och engelska på Officersprogrammet. Militärhögskolan Karlberg har även en enhet för managementutbildning, Försvarsmaktens utbildningsenhet och Försvarsmaktens Idrotts- och friskvårdsenhet. Militärhögskolan Karlberg finns i Solna i Stockholm.

Norra militärregionen - MR N

Norra militärregionen omfattar Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Regionen utbildar personal till hemvärnsförbanden och leder dessa vid insatser.

Norrbottens flygflottilj – F 21

Norrbottens flygflottilj har som huvuduppgift att skapa insatsförband med stridsflyg och personal som är redo för nationella och internationella insatser. Tillsammans med Blekinge flygflottilj och Luftstridsskolan i Uppsala övervakar Norrbottens flygflottilj hela Sveriges luftrum. Denna verksamhet, incidentberedskapen, pågår dygnet runt, året runt. Norrbottens flygflottilj finns i Luleå med delar av verksamheten på andra orter så som Uppsala och Såtenäs.

Norrbottens regemente – I 19

Norrbottens regemente har två mekaniserade bataljoner och en jägarbataljon. Förbandet är ansvarigt för utveckling, utbildning och insatser av en brigadstridsgruppledning. Norrbottens regemente är dessutom ansvarigt för utveckling av jägarverksamheten i armén och vinterförmågan i Försvarsmakten.

Jägarsoldater under skidmarsch.
Norrlands dragonregemente - K 4

Regementet är arméns främsta förband för strid på djupet. Det betyder att arbeta i områden som kontrolleras av fienden, med små möjligheter till stöd från andra. Norrlands dragonregemente är en högpresterande, ambitiös organisation där uppgifterna och det subarktiska klimatet ställer särskilda krav på dig som individ.

Sjöstridsskolan – SSS

Sjöstridsskolan utbildar soldater, sjömän, officerare och specialistofficerare inom sjöstrid och amfibie. Skolan ansvarar även för utveckling inom dessa områden. Det innefattar allt från amfibiesoldatens personliga utrustning till vapensystem för sjöstridsområdet. Sjöstridsskolan finns i Karlskrona och på Berga utanför Stockholm.

Skaraborgs flygflottilj – F 7

Vid Skaraborgs flygflottilj sker allt som rör transport- och specialflyg i Försvarsmakten. Flottiljen håller samman all utbildning av piloter som ska flyga Gripenplan. Skaraborgs flygflottilj finns i Såtenäs. Men flottiljen har också verksamhet i Linköping, Stockholm och andra orter inom och utanför Sveriges gränser.

Wartofta kompani vid Skaraborgs regemente, P 4 genomför beredskapskontroll med stridsvagn 122 på Gotland.
Skaraborgs regemente – P 4

Skaraborgs regemente, P 4, utbildar personal i markstrid. På regementet utbildas också tungtransport- och stridsvagnspersonal samt tre hemvärnsbataljoner. Regementet använder stridsfordon 90 och stridsvagn 122 och utbildar också mekaniker till dessa. Skaraborgs regemente finns i Skövde, Borensberg och Uddevalla.

Specialförband

Specialförbanden är en militärstrategisk resurs som med särskilda resurser och metoder kompletterar övriga stridskrafters förmågor.

Amfibieskytte övar landstigning och spaning.
Stockholms amfibieregemente – Amf 1

Stockholms amfibieregemente verkar där vatten möter land. Förbandets kustjägare, amfibiesoldater och sjömän har med olika vapensystem förmågan att ta och utöva kontroll över kustområden. Snabbgående stridsbåtar och svävare gör att förbandet är lättrörligt. Förbandet ansvarar för de nationella skyddsstyrkorna ur Hemvärnet i Södermanland och på Gotland. Stockholms amfibieregemente finns i Berga i Haninge.

SP√ÖNG 20141107

Skyttekompaniet QK ur Core Bn under anfall mot den fiktiva staden Spång.
NBG 15 övar hela stridsgruppen under Joint Action 14. Deltagare ur alla 7 deltagande länder övar i trakterna kring Uppsala, Hagshult och Borensberg.
Södra skånska regementet – P7

Södra skånska regementet utbildar i markstrid från pansarfordon, som pansarterrängbil 360 och stridsfordon 90. Förbandet har en stående bataljon och en tidvis tjänstgörande bataljon och ansvarar även för samordningen av fyra hemvärnsbataljoner. Södra skånska regementet finns i Revingehed, Rinkaby, Ravlunda och Kabusa.

Totalförsvarets skyddscentrum – SkyddC

Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, utbildar och övar totalförsvarspersonal i CBRN-skydd. CBRN står för kemisk, biologiska, radiologiska och nukleära hot. SkyddC utvecklar också materiel och metoder för att förbättra CBRN-skyddet.

Tredje sjöstridsflottiljen – 3.sjöstridsflj

Tredje sjöstridsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen. Här kan du arbeta med att kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart. Du kan också genomföra insatser på och under ytan samt röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav. Tredje sjöstridsflottiljen finns i Karlskrona.

Finska NH90 samt F18 Hornet tillsammans med svenska Jas 39 Gripen vid Uppsala flygplats.
Upplands flygflottilj - F 16

Upplands flygflottilj, F 16, finns vid Uppsala garnison norr om Uppsala. Flottiljen sköter driften av Uppsala flygplats som är en av landets militära flygbaser. Flottiljen ansvarar även för stridsledning av Flygvapnets stridsflygplan och bevakning av det svenska luftrummet.

Värnpliktiga från Norrlands dragonregemente K 4 under Jägarövning 2.

Under sju dygn utbildas och prövas de värnpliktiga med fokus på samarbetet inom plutonerna. Jägarövning 2 är den andra av totalt fyra jägarövningar för rekryterna vid K 4 i Arvidsjaur.
Västernorrlands regemente - I 21

Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår (I 21) utbildar infanteribataljoner, en i Sollefteå och en i Östersund.

Älvsborgs amfibieregemente - Amf 4

Älvsborgs amfibieregemente är, tillsammans med Stockholms amfibieregemente, en del av marinen. Förbandets operationsområde utgörs av kustnära zoner, floddeltan, skärgård, inlopp, farleder och hamnar.

På insatschefens order kallas flera förband in till en oanmäld beredskapskontroll på flera platser i Sverige. Syftet är bland annat att testa hemvärnets, arméns och flygvapnets beredskap. Inom ramen för kontrollen övades också operativ transport och bekämpning med kvalificerad ammunition.

Hemvärnsbataljoner

Här har vi listat samtliga hemvärnsbataljoner i Försvarsmakten.

Se alla hemvärnsbataljoner