Försäkring under grundutbildning

Om du skadas eller blir sjuk under utbildningstiden, får du fri sjukvård under den tiden som utbildningen pågår.

Skyddet gäller från det att du lämnar hemmet för att rycka in till dess att du avslutat hemresan efter utryckning. Om skadan inte har läkt innan du rycker ut betalar Försäkringskassan kostnader för läkarvård och mediciner i tre år efter utbildningen. Därefter ersätts kostnader av Kammarkollegiet.

Om du fortfarande är sjukskriven efter utryckningen, får du också sjuklön från arbetsgivaren eller sjukpenning från Försäkringskassan. Du kan också få ersättning för sveda och värk, bestående men samt vissa merkostnader till följd av skadan.

Tandvård

Du har rätt till fri tandvård om du råkar ut för ett olycksfall eller om du får akuta tandbesvär under utbildningstiden. Om du behöver tandvård för tandskadan även efter utbildningen, kan Försäkringskassan lämna ersättning för vårdkostnader.

Rehabiliteringsansvar

Om du skadas vid utbildningen är förbandet där du genomgår utbildningen ansvarigt för din rehabilitering. Förbandets ansvar varar i upp till tre år från det att rehabiliteringsåtgärder kan påbörjas. Särskilda skäl kan göra att ansvaret utsträcks i som mest ytterligare två år.

Ersättning kan också lämnas till anhöriga för deras kostnader om det är av särskild betydelse för din rehabilitering att de medverkar.

Efter utbildningen har förbandet fortfarande ett rehabiliteringsansvar, men ansvaret kan delas med din arbetsgivare, om du har arbete.

Om du först efter utryckning upptäcker att du ådragit dig en skada under utbildningen – kontakta det förband som du har utbildats vid.

Begränsat skydd på fritiden

Så länge du tjänstgör får du fri sjukvård även för skador som uppstår på fritiden. Försäkringskassan betalar då kostnader för läkarvård och mediciner i tre år efter utryckningen.

Är du fortfarande sjukskriven efter utryckningen, får du sjuklön från arbetsgivaren eller sjukpenning från Försäkringskassan. Däremot finns vissa inskränkningar i möjligheten att få ersättning från Kammarkollegiet för inkomstförlust och kostnader.

Om du arbetar under din ledighet, kontrollera med din arbetsgivare att du är försäkrad vid arbetsskada.

Skyddet gäller inte utanför Norden

Ditt försäkringsskydd gäller inte utanför Norden och inte heller på Färöarna, Grönland och Island (med undantag om staten anordnat eller betalt resan). Om du åker utomlands vid ledighet behöver du alltså en särskild reseförsäkring.

Ingen anmälan – inga pengar

Tänk på att alltid anmäla olycksfall eller sjukdom till förbandet, även om det händer på din fritid. Förbandet måste sedan göra en skadeanmälan, annars får du inga pengar.

Ersättningar från försäkringarna

Ersättning för inkomstförluster

Vid olycksfall eller sjukdom under utbildningen som medför sjukskrivning efter utryckningen betalar arbetsgivaren sjuklön eller Försäkringskassan sjukpenning.

Vid bestående nedsättning av arbetsförmågan kan Försäkringskassan betala livränta för inkomstförlust. Vid dödsfall kan efterlevande maka/make (i vissa fall även sambo) samt barn få livränta.

I de flesta fall av olycksfallsskador lämnar Kammarkollegiet kompletterande ersättning för inkomstförluster.

Garantinivå för sjukpenningunderlag

Det lägsta sjukpenningunderlaget för den som skadas eller blir sjuk under utbildningen är:

  • 4 prisbasbelopp* för tid före 21 års ålder,
  • 4,5 prisbasbelopp* för tid mellan 21-25 års ålder.
  • 5 prisbasbelopp* för tid från och med 25 års ålder.

Den som har högre inkomster än garantinivån får givetvis sjukpenningen beräknad enligt den faktiska sjukpenninggrundande inkomsten.

Garantinivå för livränteunderlag

Det lägsta livränteunderlaget för den som skadas under utbildningen är 7 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet är ett belopp som varje år fastställs av regeringen och gäller för det nästföljande året.

Den som har högre inkomster än garantinivån får givetvis livräntan beräknad enligt den faktiska sjukpenninggrundande inkomsten.

Särskild sjukpenning

Om du är sjuk när du rycker ut kan du i vissa fall få särskild sjukpenning, även om sjukdomen inte har samband med utbildningen. Detta gäller om du blir sjuk under utryckningsmånaden eller månaden efter utryckningen. Du kan läsa mer på Försäkringskassans webbplats.

Ideell ersättning

Du kan få ersättning för sveda och värk. Ersättningen ska kompensera personligt lidande under sjukdomstiden. Vid bestående invaliditet kan du också få ersättning för lyte och men, och särskilda olägenheter. Denna ersättning ska kompensera framtida lidande.

Beloppen fastställs enligt skadeståndsrättsliga normer, och ersättningen betalas ut av Kammarkollegiet.

Trafikskadeersättning

Skadas du av ett motorfordon, ska det försäkringsbolag där fordonet är trafikförsäkrat betala ersättning.

Ersättningar vid dödsfall

Under utbildningstiden gäller statens grupplivförsäkring. Vid dödsfall får efterlevande maka/make (och i vissa fall sambo) samt barn ett engångsbelopp som betalas ut av Statens tjänstepensionsverk. Ersättning för begravningskostnader betalas automatiskt ut av förbandet.

Pensionsmyndigheten betalar också ut begravningshjälp, och även Kammarkollegiet kan betala ut ersättning vid dödsfall. Ersättning för begravningskostnader från Pensionsmyndigheten och ersättning från Kammarkollegiet måste man ansöka om.

Riskgaranti

Utöver övrig ersättning lämnar staten en riskgaranti vid skada eller dödsfall under utbildningen, under förutsättning att skadan omfattas av 43 kap Socialförsäkringsbalken om statligt personskadeskydd. Riskgarantin är en invaliditets- och dödsfallskapitalförsäkring.

Vid dödsfall betalas ersättning ut med 22 prisbasbelopp. Om den avlidne hade barn under 21 år lämnas dessutom ersättning med tre prisbasbelopp* per barn. Vid fullständig invaliditet betalas ersättning ut med 22 prisbasbelopp*.

Vid lägre invaliditetsgrader betalas ersättning ut med det lägre belopp som procentuellt svarar mot invaliditetsgraden. Exempel: Vid 10 % invaliditet lämnas ersättning med 10 % av 22 prisbasbelopp och så vidare.

Ersättning från Kungafonden

Blir du skadad under utbildningen, kan du eller dina anhöriga få snabb hjälp genom Kungafonden. Vid dödsfall kan bidrag ges till efterlevande. Kungafonden kan också ge hjälp vid efterföljande rehabilitering. Du kan läsa mer på kungafondens webbplats.

Vill du veta mer?

Kontakta förbandet eller skolan där du genomför militär grundutbildning om du vill veta mer om ditt försäkringsskydd under utbildningstiden.
Du kan också vända dig till Försäkringskassan.

Har du frågor kring skadereglering kan du kontakta Kammarkollegiet.

Mer information om statens grupplivförsäkring hittar du hos Statens tjänstepensionsverk.