Mellersta militärregionen

Mellersta militärregionen omfattar Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län.

Den regionala staben har det övergripandet ansvaret att stödja och samordna verksamheten som sker inom deras geografiska område. Staben fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, och har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder staben även insatser, bland annat vid nationella krissituationer och stöd till samhället.

Den framskjutna ledningen på Gotland, som leder och samordnar all daglig verksamhet på ön, är en del av den regionala staben i Mellersta militärregionen.

HEMVÄRNSBATALJONER

Mellersta militärregionen har elva hemvärnsbataljoner. Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna är en del i Försvarsmaktens insatsorganisation och står för närmare hälften av Försvarsmaktens personal.

Hemvärnsförbanden har en hög grundberedskap – totalt cirka 22 000 män och kvinnor är ständigt beredda att på några timmar, upp till ett dygn, efter larm genomföra skarpa insatser nationellt. Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan – från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred, till att lösa uppgifter i krig.

Stödet till samhället kan bestå av att vara behjälplig vid skogsbränder, översvämningar och eftersök av försvunna personer. Vid krig är Hemvärnets uppgifter bland annat att bevaka objekt och verksamhet, skydda objekt och verksamhet, ytövervakning, eskort, basskydd samt stöd till samhället och andra myndigheter.

Befattningar