Tillsammans med din ingenjörtrupp är du först på plats för att påbörja den internationella insatsen. Trots det tunga regnet som pågått i flera veckor beordrar du dina soldater att sätta igång med att spränga bron som använts som den förbindande länken mellan de två fiendestyrkorna i månader. Samtidigt placeras minor ut på flodbanken för att förhindra andra möjlighet att korsa floden. Nästa steg blir att skapa framkomlighet för att understödja de efterkommande förbanden.

Som ingenjörofficer är du taktisk operativ officer inom fältarbetsfunktion. Efter din officersexamen börjar du din anställning som ställföreträdande plutonchef. 

Det dagliga arbetet innebär tempoväxlingar där du först och främst leder ett förband, och vid sidan om chefsrollen kommer du även att jobba som lärare för att utbilda både studenter och kollegor. 

Inom ramen för internationella insatser används ingenjörtruppen tidigt: det är ni som kontrollerar vägar och broar, bygger upp camper och förbindelser. Dessutom är det er uppgift att mäta och räkna ut om befintliga förbindelser håller.

Under din yrkeskarriär kan du inrikta dig på något av kompetensområdena ingenjörtjänst, förbindelsearbeten, maskinarbeten eller ammunitions- och minröjning. Ammunitions- och minröjning är ett prioriterat område där Sverige ligger långt fram. Inom ditt valda kompetensområde jobbar du med planering, genomförande, utvärdering och utveckling, såväl nationellt som internationellt.

Inriktningen ingenjörtjänst

Du är chef och expert inom många områden. I första hand jobbar du som chef för en ingenjörpluton med att planera, utbilda och leda plutonen. Några av de områden som du ska behärska är strid, sprängarbeten, byggnation samt minerings- och förstöringsarbeten. 

Du ska också kunna hantera materiel, vapensystem, fordon och maskiner som finns inom din pluton. Här krävs att du har mycket goda ledaregenskaper och en förmåga att kunna lösa problem samt hantera stress. Arbetet är både fysiskt och psykiskt krävande.

Inriktningen förbindelser

Som ingenjörofficer med inriktning förbindelser är du den som planerar och praktiskt leder hela eller delar av arbetet med att bygga broar inom insatsorganisationen. De broar som fältarbetsfunktionen använder är både flytandepontonbroar och fasta krigsbroar och fackverksbroar. 

När dessa system inte kan användas måste även broar av tillfälligt materiel kunna byggas. Här är egenskaper som planeringsförmåga, driv och uthållighet särskilt viktiga. Du hanterar en stor mängd teknisk information och måste därför vara noggrann, tekniskt kunnig och tålmodig. 

Inriktningen maskinarbeten

Som chef i den här inriktningen planerar och praktiskt leder du maskinarbeten för att bygga vägar, camper och broar med hjälp av olika typer av motorredskap och arbetsmaskiner. Inom fältarbetsfunktionen används ett flertal arbetsmaskiner, till exempel hjullastare, grävmaskiner, grävlastare och bandschaktare. 

Arbetet är tungt och det gäller att göra alla moment i rätt ordning. Du har sinne för planering och klarar stressen som det innebär att leda ett antal stora maskiner i arbete samtidigt. 

Inriktningen ammunitions- och minröjning

Du arbetar i den här inriktningen med kvalificerad ammunitions- och minröjningsverksamhet, både nationellt och internationellt. Din befattning är chef i någon av grupperna inom ammunitions- och minröjningsfunktionen och det är du som leder riskbedömningen under arbetet med att hitta och förstöra granater, stridsdelar eller minor. 

Arbetsmiljön under röjning är oftast lugnare eftersom arbetet inte sker under strid. Med din kompetens kommer du även att planera samt utbilda befäl och soldater i modern teknik och ammunitions- och minröjningsmateriel. 

Du kan specialisera dig inom något område, till exempel EOD – röjning av oexploderad ammunition, IEDD – röjning av egentillverkade bomber i exempelvis i terroristsyfte, maskinell minröjning eller minröjning med hund.

Du måste vara en stark ledare, noggrann samt ha goda kunskaper inom ditt område eftersom ni arbetar under hög risk. Arbetet är också mycket tekniskt krävande.

Utbildning

För att bli ingenjörofficer väljer du officersprogrammets krigsvetenskapliga profil. Termin ett till tre går du på Försvarshögskolan Karlberg och läser grunderna i officersprogrammet. Under den verksamhetsförlagda utbildningen – termin fyra och fem – utbildas du mot funktion och befattning på Fältarbetsskolan vid Göta Ingenjörregemente i Eksjö. Termin sex är du tillbaka på Karlberg.

Efter din officersexamen anställs du som officer med taktiskt inriktning på ett ingenjörförband – varav huvuddelen finns i Eksjö.

Vid behov eller efter önskemål har du möjlighet att via olika yrkes- och befattningskurser vidareutbilda dig. Det finns totalt 120 kurser att välja mellan på allt ifrån tio dagar till femton veckor. Beroende på ditt intresse och vilka tjänster som är sökbara kompletterar du din kompetens med lämpliga kurser.

Ingenjörofficeren är expert inom många områden och chef för en ingenjörpluton. Ingenjörofficeren planerar, utbildar och leder plutonen.

Liknande befattningar