Specialförband

Specialförbanden är primärt en militärstrategisk resurs som genom tillgång till särskilda resurser och metoder kompletterar övriga stridskrafters förmågor.

Specialförbanden kan verka i miljöer med fysiskt, psykiskt och politiskt hög risk. En insats ska vara ett effektivt medel att uppnå strategisk och operativ effekt, i synnerhet vid korta tidsförhållanden och osäkert beslutsunderlag. Personalen är specialförbandens absolut viktigaste resurs. Väl motiverade, utbildade och utrustade medarbetare är en förutsättning för specialförbandens uppgifter. All personal är därför särskilt uttagen, utbildad och utrustad.

Operationssäkerhet är mycket viktigt för specialförbanden. Det innebär bland annat att många uppgifter om vad förband och enheter klarar av, hur de arbetar och vilken utrustning de har, är belagt med sekretess.

Försvarsmaktens specialförband består av chefen för specialförbanden, Specialförbandsledningen (SFL) i ledningsstaben vid Högkvarteret, Särskilda operationsgruppen (SOG) samt Försvarsmaktens specialoperationsförband (FM SOF).

FM SOF är avdelade specialförbandsenheter som är organiserade vid vissa organisationsenheter för att genomföra och stödja specialoperationer. Sammantaget utgör dessa förband och enheter Försvarsmaktens specialförbandssystem.

Försvarsmaktens specialoperationsförband är:

  • Sektionen för operativ teknik (SOT)
  • Sjötransportenheten (STE)
  • Särskilda helikoptergruppen (SHG)
  • Särskilda transportflyggruppen (STG)
  • Särskilda sambandsenheten (SSE)
  • Specialförbandens
    fallskärmsskola (SFS)
  • Särskilda logistikgruppen (SLG).

Specialförbandens personal är beredd att, med hög beredskap, ingå i en sammansatt stridsgrupp som oaktat konfliktnivå kan sättas in nationellt eller internationellt.


Specialförbandsledningen - SFL

Specialförbandsledningen är organiserad för att kunna leda och utveckla  specialförbandens verksamhet. Specialförbandsledningen är en del i ledningsstaben vid Högkvarteret i Stockholm.

Särskilda operationsgruppen - SOG

Särskilda operationsgruppen är kärnförbandet inom specialförbanden och lokaliserat i Karlsborg. Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid såsom raidföretag på stort djup och fritagningsoperationer. De utför också underrättelseinhämtning i komplex miljö och med avancerade metoder samt militärt stöd. Det kan exempelvis vara utbildning av specialförband under uppbyggnad.

Sektionen för operativ teknik - SOT

Sektionen för operativ teknik  tillhandahåller tekniskt stöd och kompetens inför och under specialoperationer. Verksamheten spänner över ett brett spektrum av teknikområden med tyngdpunkt på data och radioteknik. Enheten är lokaliserad i Stockholm.

Sjötransportenheten - STE

Huvuduppgiften för sjötransportenheten, STE, är stöd inom specialförbanden med bland annat taktiska sjötransporter, understödjande eld och evakuering av skadade. Sjötransportenheten är organiserad inom Första ubåtsflottiljen och lokaliserad i Karlskrona.

Särskilda helikoptergruppen - SHG

Vid Helikopterflottiljen i Linköping finns särskilda helikoptergruppen, SHG. Deras ansvarsområden är transport, understöd, spaning samt underrättelseinhämtning. Till sin hjälp har de helikopter 15 och 16.

Särskilda transportflyggruppen - STG

Särskilda transportflyggruppen, STG, ingår i transport- och specialflygenheten på F 7 i Såtenäs. De genomför strategiska och taktiska transporter av personal och materiel. Enheten är speciellt utbildad i att fälla fallskärmshoppare från extremt hög eller låg höjd samt att genomföra materielfällning med stor precision.

Särskilda sambandsenheten - SSE

Särskilda sambandsenheten, SSE, förser Försvarsmaktens specialförband med ledningssystemstödkompetens inom informations- och sambandssystem. Särskilda sambandsenheten är lokaliserad vid Ledningsregementet i Enköping.

Specialförbandens fallskärmsskola - SFS

Specialförbandens fallskärmsskola, SFS, stödjer Försvarsmaktens specialförband och insatsförband med utbildning i fallskärmstjänst, luftburen försörjning samt upprättande av temporära landningszoner. Fallskärmsskolan är organiserad inom Livregementets husarer K3 och är lokaliserad i Karlsborg.

Särskilda logistikgruppen - SLG

Särskilda logistikgruppen, SLG, finns i Örebro och är en del i logistikkedjan inom specialförbanden. Huvuduppgifterna är förnödenhetsförsörjning och transporttjänst från stridsteknisk till strategisk nivå.

Befattningar

Förberedelser inför släpp med C-17.
Logistikofficer

Ledningsofficeren utbildar i – och leder i fält – de datanätverk, radiosystem och kraftförsörjningslösningar som är nödvändiga för att samordna förbandens insatser.

Specialförbandsoperatör

Specialförbandsoperatörens uppgift är att när som helst över hela världen leverera unika och eftertraktade förmågor.

Understödsoperatör

Som understödsoperatör är din uppgift att med din spetskompetens stödja specialförbandens operationer. Du kan ha olika inriktningar som sjukvård, JTAC eller ammunitionsröjning.

Tre signaloperatörer vid Särskilda sambandsenheten.
Signaloperatör

Du som jobbar på Särskilda operationsgruppens stab- eller stödfunktioner är särskilt uttagen, tränad, utrustad och förberedd på att leda eller stödja förbandet.

Operatörer från Särskilda operationsgruppen (SOG). Specialförbanden övar nationellt försvar på Gotland. Specialförband.
Teknisk operatör

Det kan vara du som avgör om en specialoperation lyckas eller inte.

Underrättelseoperatör

Som underrättelseoperatör verkar du inom Försvarsmakten specialförband. Till uppgifterna hör kvalificerad underrättelseinhämtning, strid samt militär rådgivning.

Grundutbildning fallskärmsjägare
Hoppmästare

Som hoppmästare arbetar du med i utbildning och deltar i nationella och internationella insatser. Till vardags arbetar du i Karlsborg men du kan även komma att jobba på andra platser i Sverige och andra länder i världen. Du specialiserar...

Lastbilar från Trängregementet. Förnödenhetstransportpluton.
Logistiksoldat specialförbanden

Som logistiksoldat vid Särskilda logistikgruppen är din uppgift främst att stödja specialförbanden med transporttjänst och förnödenhetsförsörjning.

Stabsofficer

Du som jobbar på Särskilda operationsgruppens stab- eller stödfunktioner är särskilt uttagen, tränad, utrustad och förberedd på att leda eller stödja förbandet.

youttube specialförband gotland
Försvarsmaktens specialförband övar på Gotland
Se video   02:49