Specialförband

Specialförbanden är primärt en militärstrategisk resurs som genom tillgång till särskilda resurser och metoder kompletterar övriga stridskrafters förmågor.

Specialförbanden kan verka i miljöer med fysiskt, psykiskt och politiskt hög risk. En insats ska vara ett effektivt medel att uppnå strategisk och/eller operativ effekt, i synnerhet vid korta tidsförhållanden och osäkert beslutsunderlag. Personalen är specialförbandens absolut viktigaste resurs. Väl motiverade, utbildade och utrustade samt fysiskt och psykiskt starka medarbetare är en förutsättning för de uppgifter som specialförbanden har att lösa. All personal är därför särskilt uttagen, utbildad och utrustad.

Operationssäkerhet är mycket viktigt för specialförbanden. Det innebär bland annat att många uppgifter om vad förband och enheter klarar av, hur de arbetar och vilken utrustning de har, är belagt med sekretess.

Försvarsmaktens specialförband består av chefen för specialförbanden, Specialförbandsledningen (SFL) i ledningsstaben vid Högkvarteret, Särskilda operationsgruppen (SOG) samt Försvarsmaktens specialoperationsförband (FM SOF).

FM SOF är avdelade specialförbandsenheter som är särskilt organiserade vid vissa organisationsenheter för att genomföra och stödja specialoperationer. Sammantaget utgör dessa förband och enheter Försvarsmaktens specialförbandssystem.

Försvarsmaktens specialoperationsförband är Sektionen för operativ teknik (SOT), Sjötransportenheten (STE), Särskilda helikoptergruppen (SHG), Särskilda transportflyggruppen (STG), Särskilda sambandsenheten (SSE), Specialförbandens
fallskärmsskola (SFS) samt Särskilda logistikgruppen (SLG).

Alla enheter och all personal inom specialförbanden ska vara beredda att, med hög beredskap, ingå i en sammansatt stridsgrupp som oaktat konfliktnivå med kort förvarningstid kan sättas in nationellt eller internationellt.


Specialförbandsledningen - SFL

Specialförbandsledningen, SFL, är organiserad för att kunna leda specialoperationer, produktionsleda specialförbandsverksamheten samt utveckla förband, förmågor och materiel inom specialförbanden. Specialförbandsledningen är en del i ledningsstaben vid Högkvarteret i Stockholm.

Särskilda operationsgruppen - SOG

Särskilda operationsgruppen, SOG, är kärnförbandet inom specialförbanden och lokaliserat i Karlsborg. Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid såsom raidföretag på stort djup och fritagningsoperationer, underrättelseinhämtning i komplex miljö och med avancerade metoder samt militärt stöd som exempelvis utbildning och mentorering av specialförband under uppbyggnad.

Sektionen för operativ teknik - SOT

Sektionen för operativ teknik, SOT, är en stödjande enhet vars huvuduppgift är att, inför och under specialoperationer, tillhandahålla kvalificerat tekniskt stöd och kompetens. Verksamheten spänner över ett brett spektrum av teknikområden med tyngdpunkt på data och radioteknik. Enheten är lokaliserad i Stockholm.

Sjötransportenheten - STE

Huvuduppgiften för sjötransportenheten, STE, är stöd inom specialförbanden med bland annat taktiska sjötransporter, understödjande eld och evakuering av skadade. Sjötransportenheten är organiserad inom Första ubåtsflottiljen och lokaliserad i Karlskrona.

Särskilda helikoptergruppen - SHG

Vid Helikopterflottiljen i Linköping finns särskilda helikoptergruppen, SHG, vars ansvarsområden är transport, understöd, spaning samt underrättelseinhämtning med hjälp av helikopter 15 och 16.

Särskilda transportflyggruppen - STG

Särskilda transportflyggruppen, STG, ingår i transport- och specialflygenheten på F 7 i Såtenäs och genomför strategiska och taktiska transporter av personal och materiel. De är speciellt utbildade i att fälla fallskärmshoppare från extremt hög eller låg höjd samt att genomföra materielfällning med stor precision.

Särskilda sambandsenheten - SSE

Särskilda sambandsenheten, SSE, har som huvuduppgift att förse Försvarsmaktens specialförband med ledningssystemstödkompetens inom områdena informations- och sambandssystem. Särskilda sambandsenheten är lokaliserad vid Ledningsregementet i Enköping.

Specialförbandens fallskärmsskola - SFS

Specialförbandens fallskärmsskola, SFS, har som huvuduppgift att stödja Försvarsmaktens specialförband och övriga insatsförband med utbildning i fallskärmstjänst, luftburen försörjning samt upprättande av temporära landningszoner. Fallskärmsskolan är organiserad inom Livregementets husarer K3 och är lokaliserad i Karlsborg.

Särskilda logistikgruppen - SLG

Särskilda logistikgruppen, SLG, finns i Örebro och är en del i logistikkedjan inom specialförbanden. Huvuduppgifterna är förnödenhetsförsörjning och transporttjänst från stridsteknisk till strategisk nivå.

Befattningar

Underrättelseoperatör

Som underrättelseoperatör verkar du inom Försvarsmakten specialförband. Till uppgifterna hör kvalificerad underrättelseinhämtning, strid samt militär rådgivning.

Lastbilar från Trängregementet. Förnödenhetstransportpluton.
Logistiksoldat specialförbanden

Som logistiksoldat vid Särskilda logistikgruppen är din uppgift främst att stödja specialförbanden med transporttjänst och förnödenhetsförsörjning.

Stab och stöd

Du som jobbar på Särskilda operationsgruppens stab- eller stödfunktioner är särskilt uttagen, tränad, utrustad och förberedd på att leda eller stödja förbandet.

Specialförbandsoperatör

Specialförbandsoperatörens uppgift är att när som helst över hela världen leverera unika och eftertraktade förmågor.

Operatörer från Särskilda operationsgruppen (SOG). Specialförbanden övar nationellt försvar på Gotland. Specialförband.
Teknisk operatör

Det kan vara du som avgör om en specialoperation lyckas eller inte.

Förberedelser inför släpp med C-17.
Logistikofficer

Ledningsofficeren utbildar i – och leder i fält – de datanätverk, radiosystem och kraftförsörjningslösningar som är nödvändiga för att samordna förbandens insatser.

Tre signaloperatörer vid Särskilda sambandsenheten.
Signaloperatör

Du som jobbar på Särskilda operationsgruppens stab- eller stödfunktioner är särskilt uttagen, tränad, utrustad och förberedd på att leda eller stödja förbandet.

Understödsoperatör

Som understödsoperatör är din uppgift att med din spetskompetens stödja specialförbandens operationer. Du kan ha olika inriktningar som sjukvård, JTAC eller ammunitionsröjning.

youttube specialförband gotland
Försvarsmaktens specialförband övar på Gotland
Se video   02:49